Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Anaeroba bakterier

Gränsvärden Konduktivitet: 0 - 100 µS/cm

Flertalet bakterier i kylsystem och värmesystem återfinns i anaeroba/aeroba bakterier gruppen. Anaeroba lever även i en syrefri systemvätska med högre konduktivitet värde (över 100 µS/cm). 

Vid en rengöring och installerad avgasare från CleanSys får vi ner konduktivitets värdet till 0 - 100 µS/cm. Värdet för syrehalten sänks till 0,3 - 0,5 mg/l. Måste vara under 1 mg/l för att slippa korrosion i systemen. Finns anaeroba bakterier i systemet får de ingen näring efter CleanSys metoden har används.

Magnetit

Gränsvärden: 0

Magnetit är en magnetisk, svart järnoxid bildas i slutna värmesystem och kylsystem som innehåller komponenter av järn. Som rör, ventiler, radiatorer m.m. När ett system fylls upp med vatten bildas först rost. Sen tar rosten åt sig en streatom och blir trevärdigt järn, till färgen svart och nu magnetiskt. Kornstorleken är 2 - 20 micron. 

Kolsyra Koldioxid

Koldioxid är en gas som bildas vid förbränning och binder sig till kalkhaltiga material. Den löser sig lätt till vatten och bildar under tryck tillsammans med kolsyra som är en vätska (H2 Co3). Kolsyra är en svag syra som har en pH-sänkande effekt (försurande). I ett trycksatt tekniskt vattensystem kan stora mängder koldioxid lösa sig som kolsyra, överskott betraktas som aggressivt och angriper systemets metaller.  

pH Värdet

Gränsvärdet: 8 pH - 9,5 pH

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. Mäts på en skala från 0 till 14 där 7 pH är neutralt. Vatten med lågt pH-värde är ledningsangripande samt ökar risken för metallutlösningar som försmutsar systemet. pH-värdet för vatten bör vara mellan 8 pH och 9,5 pH i ett tekniskt vattensystem. Vid lägre 4 pH och lägre blir järnmaterial upplösta i jonform i systemvätskan. Angreppen sker då med kraftig rapidfart och vätskan blir röd i färgen.

Vid en rengöring med CleanSys metoden och en installerad CleanSys avgasare får systemvätskan ett stabilt och optimalt pH värde.

Konduktivitet - Ledningsförmåga

Gränsvärden: 0 - 150 µS/cm

Med konduktivitet avses en lösnings förmåga att transportera elektrisk laddning. Atomer är oladdade och saknar elektrisk laddning och har en lösning av atomer ingen konduktivitet. I ex. en sockerlösning bildar atomerna molekyler eftersom de består av oladdade atomer har de ingen ledningsförmåga. Joner däremot är atomer som är laddade då de tagit upp eller avgett elektroner och blivit antingen negativt eller positivt laddade.

Syre Luft

Gränsvärden: 0,3 - 0,5 mg.

Syre utgör den största andelen gaser i värmesystemen och kylsystemen. Men även CO2CH4 och H2 finns ofta då i mindre delar.

Syre är en väldigt reaktiv gas. I system med mycket stål minskas syrgasen beroende på korrosion från 8 ml/l ner till 0,1 ml/l på några timmar efter att systemet är påfyllt.

Kväve

Kväve är en inaktiv gas som inte reagerar med något material, men upplagras teoretiskt till mättningsgränsen. När denna överskrides övergår gasen till mikrobubblor. Det är på det viset att fritt kväve tillsammans med andra gaser orsakar erosion av järnoxid på rörens insidor och bildar därmed slam i systemvattnet.

Läs vår Policy