Skip to main content

CleanSys Support

Optimering Värmesystem Kylsystem


Kostnadsbesparingar som ger dina fastigheter optimalt med värme/kyla.

Hej - Du kanske frågar dig:

 • Hur håller jag jämna steg med teknik/miljöutvecklingen och ändå inte överskrider budgeten?
 • Kan jag verkligen sänka mina energi- och driftskostnader genom att rengöra mitt system med den senaste tekniken?
 • Vilka avbrott i anläggningens drift kan jag förvänta mig om jag rengör mitt system?
 • Med dagens slit och släng-filosofi, hur hanterar vi slaggprodukterna?
 • Minskar felanmälningar om värme och kyla?
 • Varför har jag gaser i mina system, kan de värsta haverierna orsakas av kavitation?
 • Återvinningssystemet ger ingen besparing, vad gör vi?

Blandade komponenter

Utrustning från 90-talet fungerar idag tillsammans med toppmoderna tekniska fastighetssystem! Genom att systemeffektivisera din befintliga utrustning till ett toppeffektivt modernt system får du den senaste tekniken tillsammans med miljö-rena system och håller dig fortfarande inom budgeten. Utrustning i drift kan behållas idag, imorgon och i över 20 år till. Ett system med magnetit och beläggningar förstörs i förtid, detta orsakar dig en onödigt stor kostnad.

Systemeffektivisering av fastigheter

Att upprätthålla drift med hög prestanda för din fastighet

Skapa hållbara, effektiva fastigheter genom våra tjänster för energieffektivisering av fastigheter. Tjänsterna förbättrar fastigheternas energieffektivitet och bibehåller eller till och med förbättrar produktiviteten. Allt detta uppnås utan att ge avkall på komfort eller kvalitet för fastighetens användare. Våra avancerade koncept av energioptimering säkerställer att besparingen uppnås, både på energikostnaden och driftkostnaden.

I de flesta fastigheter finns det stor problematik med kärvande termostater och ventiler, ojämn värme och högt sys­tem­slitage. 

Riktig vattenbehandling klarar ditt system

Framför all skall man aldrig använda medel miljövänliga eller ej i ett system vid rengöring. Vid urspolningen av dessa medel stannar en del kvar och bildar så småningom aggressiv systemvätska och går hårt systemets komponenter. Låt er inte övertalas att använda medel i systemvätskan, den skall alltid enbart vara rent vatten.

CleanSys har tagit fram ett koncept som enkelt löser problemen i värmesystem, kylsystem och återvinningssystem.

Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. Det installeras sedan en avgasare i systemet (Vento och Servitec, de bästa på marknaden).

CleanSys  kan idag erbjuda Er mobila rengöringsteam som kommer ut och rengör Er fastighets värmesystem, kylsystem och återvinningssystem, oavsett ditt systems storlek och kondition. Slaggprodukterna tas om hand och körs till deponi, för att spara på miljön. Vilket CleanSys är ensam om i branschen.

Rengöring stammar undercentral

En rengöring av värmesystem, kylsystem och återvinningssystem får absolut inte innehålla kemikalier. Systemvätskan skall behållas (endast aggressiv vätska skall bytas). 
Våra Vento avgasare skall alltid installeras då inga andra metoder tar bort syret (absolut inte elektromagnetiska metoder). 
CleanSys metoden är den enda metod som tar bort källan till magnetit, beläggningar och gaser. De andra tar bara bort symtomen tillfälligt, inte källan.

Återvinningssystem har oftast dåligt flöde och är eftersatta i underhåll, CleanSys åtgärdar detta med en energieffektivisering som ger dig besparingen åter.

Åtgärder att förbättra effektiviteten i befintliga fastigheter eller för att uppfylla specifikationer som anges vid nybyggda kan inte uppnås utan att inkludera åtgärder för att ge förutsättningarna till optimala värden för systemvätskan. Kemikalier, elektromagnetiska strömmar, magnetit och gaser får konsekvenser för effektiviteten på värmeöverföringen genom att bland annat förorsaka avlagringar och igensättning av systemen. Orsaken kan vara rester som blivit kvar sedan byggfasen eller ha förorsakats av korrosion, utfällning av mineraler, bakterietillväxt eller vattenföroreningar. Genom att ta bort källan till att pH, alkanitet och hårdhet så sätts vattnet i balans vilket förhindrar ytterligare korrosion och därmed ger effektivare och energisnålare kylsystem och värmesystem som håller många år längre utan att byta ut stammar och komponenter. CleanSys metoden tar bort källan och ger fastigheten energieffektiv systemvätska, ger även driftteknikern mindre att utföra med värmesystemen och kylsystemen. Klagomålen från hyresgästerna minskar drastiskt, inga mer luftningar av radiatorer.

Korrosion och Behandling

Korrosion gör att metaller (till exempel järn, koppar, mässing) frigörs i det cirkulerande vattnet i värmesystem och kylsystem. När dessa metaller kommer i kontakt med de varmaste delarna bildas beläggningar. Dessa beläggningar skapar korrosionsangrepp på underliggande metall, vilket i sin tur skapar mer korrosion som i sin tur… Ja, det är lätt att förstå. Det blir ett evigt ekorrhjul. Järn som fäller ut bildar järnhydroxid, som omvandlas till magnetit. Magnetit är en mycket svårlöslig beläggning. I blandning med bl.a. luft, kalk och salt bildas beläggningscement. Vi använder oss alltid av skonsamma material för att lösa alla typer av beläggningar. 
Dessa beläggningar tar CleanSys sedan tar hand om på miljövänligt sätt.

 • Magnetit bildas vid korrosion som äter syret och ingår i rost och gör systemvätskan svart.
 • Magnetit sätter igen ventiler, nålventiler m.m. och kan även göra att nya pumpar kärvar ihop när de varit avstängda under sommaren.
 • Magnetit har en slipande effekt som nöter på komponenter. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på axeltätningar.
 • Smuts och avlagringar bildas framförallt genom korrosion i system med gashaltiga systemvätskor. En del av föroreningarna kan hänföras till installationen, där glödskal och grader blivit kvar, samt även från rör, ventiler och pumpar som bär på föroreningar.
 • Därför är en systemeffektivisering och en installerad kvalitéts avgasare nödvändigt för ett välmående system i balans och skapar ingen nybildning av magnetit eller korrosion.

Utan att CleanSys varit i systemet.

Kalk och järn som blandas med salter och mineraler i ditt systemvatten bildar slam. När detta slam når de kall/varmaste platserna i systemet, till exempel värmebafflar, fastnar slammet lätt och bildar beläggningscement. Beläggningscementen har en stark isolerande effekt. Det räcker med endast ett tunt lager beläggning, för att systemet ska tappa en stor del av sin effektivitet. 
Därför är det viktigt att hålla sitt värmesystem och kylsystem kontinuerligt rent!
Tillsammans med ett skikt microbubblorna som sätter sig som en vägg i VVX och radiatorer, bildas en isolerande effekt som 16mm koppar. 
Idag finns det microbubbel avskiljare, som tyvärr inte tar bort dessa i Sveriges lågflödes system. Då endast våra kvalitéts avgasare kan ta bort dem helt (syre, kväve m.m.).

Vissa kommuner har hårt vatten (>10 °dH) vilket ger kalkavlagringar, som ökar i mängd ju varmare vattnet är, då blir även pH högt i systemen. Binds tillsmmans med den fria kolsyran som har frätande egenskaper och bildar beläggningar. Vid analys av kolsyrans inverkan måste man även beakta pH-värde och totalhårdhet. Förekomst av kolsyra i kombination med låga pH- och hårdhetsvärden gör vattnet väldigt aggressivt. Snabb korrisionen är ett faktum och dagens tunna radiatorer rostar sönder på 2 till 4 år.

Vid behandling av kall -hetvattensystem oavsett storlek, är balansen i systemmiljön det viktigaste. Att enbart ta hänsyn till exempelvis pH-värdet är som att köra en bil med punktering. CleanSys  lägger pusslet av alla värden i systemmiljön och genererar därmed en så stor besparing för dig som möjligt.

Även den fortsatta efterbehandlingen är otroligt viktig för att hålla ett så energisnålt system som möjligt. Genom våra serviceavtal fortsätter vi att hålla ditt system optimalt år efter år.

Rengöringsprocessen pågår hela tiden utan att störa driften av kylsystem och värmesystem. Kontroll/Prover tas regelbundet under tiden tills igensättningar och smutspartiklarna försvunnit. Vassle och Natriumisoaskorbat som är ett antioxidationsmedel som framställs syntetiskt som ett salt av isoaskorbinsyra. Sammansättningen och funktionen är till stor del samma som hos askorbinsyra. Detta ingår i det miljövänliga rengöringsmedlet som tillsättes i systemen vilka är nästan igensatta. Medlet upplöses vid nedbrytningen av beläggningen och är borta efter rengöringen.

I ett värmesystem, kylsystem eller återvinningssystem får det absolut inte finnas några kemikalier, då systemvätskan får onödigt låg värme/kyl överföring. Samt att systemvätskan är mottaglig för aggressiva ämnen, som fräter sönder fastighetens komponenter fort.

Efter processens slut rekommenderar vi ett löpande serviceavtal för att vi ska kunna garantera att vattnet i ditt kylsystem och värmesystem även fortsättningsvis förhindrar alla typer av oxidation och syreinnehåll. Ett system, som kontrolleras och doseras rätt efter första filtreringen, filtreras därefter under kortare perioder men med långa mellanrum.

Efter avslutad process erhåller Er fastighet ett slut kontrolldokument. Vi har länge varit i energisystem branschen med att återställa vattenburna kyl/värmesystems energieffektivitet, och skapat stora miljö och kostnadsekonomiska vinster (i upp till 20%) som följd.

Då andra entreprenörer såg möjligheten att byta ut stammar och UC i fastigheterna, rengör CleanSys  kylsystem / värmesystemen. Rena system är mindre kostsamma.

Du har kanske fått höra att du behöver en ny Undercentral? Då föreslår vi en kostnadsfri kontroll/provtagning istället. Inget att förlora, allt att vinna.
I kontrolldokumentet avgör vi tillsammans vad som behöver rengöras. Ett dokument från oss är dessutom en klok avgiftsfri investering i framtiden.

Felanmälningar är ett minne blott, när systemet rengjorts med CleanSys. Driftkostnaden minskar drastiskt på fastigheten.

Kontakta oss redan idag för en fri kontroll av ditt värmesystem eller kylsystem. Kostnad kan tillkomma.

Tekniker Thomas Rosenhoff direkt 0791 - 00 01 27
Som rengjort energisystem för flertalet av de stora aktörerna och fastighetsägarna från Stockholm ner till Malmö.
(IKEA, ICA, Newsec, Wallenstam, H2M, Corem, Sigillet, Lunds Universitet, Kungsleden, Hufvudstaden, Europeiska Motor m.m.)

Läs vår Policy