Skip to main content

CleanSys Support

Tjänster

HÅLLBART
SAMHÄLLE

KLIMATSMART FASTIGHET

Idag vill alla ha en klimatsmart fastighet, men vad är klimatsmart fastighet egentligen?

Många äro åtgärderna för att få ett riktigt klimatsmart vattenburet energisystem.

 • Internetstyrda undercentraler
 • Rumsgivare
 • AI
 • Mätbara flöden
 • Moderna pumpar
 • m.m

För att dessa åtgärder skall fungera, måste ett system vara rent.
CleanSys Sverige har erfarenhet att fixa till ett rent energisystem.

Ett värme/kylsystem har ett optimalt flöde som är bestämt från början. Med partiklar (magnetit) och gaser i systemen försämras dessa flöderna radikalt. Energiuttaget och energikostnaden blir då så mycket större i fastigheten.


"Klimatsmarta fastigheter - en lösning för en bättre framtid!"

Hej alla! Idag ska vi prata om Klimatsmart fastighet - en innovativ lösning för att hjälpa miljön och minska vår påverkan på klimatet. Klimatsmart fastighet är ett system som använder energieffektiva tekniker för att minska energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser. Systemet är utformat för att hjälpa fastighetsägare att minska sina energikostnader och minska miljöpåverkan. Systemet har även utformats för att öka fastighetsvärdet, förbättra livskvaliteten och öka hållbarheten. Vi kommer att titta närmare på hur Klimatsmart fastighet fungerar och vilka fördelar det kan ge.

Hur har CleanSys Sverige hjälpt till att minska klimatpåverkan?

CleanSys Sverige har hjälpt till att minska miljöpåverkan genom att förbättra energieffektiviteten i fastigheter. Genom att minska energianvändningen och öka användningen av optimeringr, kan fastigheter minska sina utsläpp av växthusgaser. Genom att införa energieffektiva tekniker och processer, kan fastigheter också minska sina vattenkonsumtioner och minska avfall. Klimatsmart Fastighet har också hjälpt till att förbättra miljöhänsynen genom att införa miljömässiga rutiner och processer som hjälper till att skydda miljön.

Vilka är de fördelar som CleanSys Sverige erbjuder?

CleanSys Sverige erbjuder ett antal fördelar, inklusive:

 1. Förbättrad energieffektivitet: Genom att använda energieffektiva lösningar och tekniker kan fastighetsägare minska sina energikostnader och minska sitt klimat påverkan.
 2. Förbättrad miljöhälsa: Genom att minska energiförbrukningen och minska utsläppen av skadliga ämnen kan fastighetsägare bidra till att förbättra det hållbara samhället.
 3. Förbättrad ekonomi: Genom att minska energikostnader och öka produktiviteten kan fastighetsägare öka sin lönsamhet.
 4. Förbättrad livskvalitet: Genom att förbättra energieffektiviteten och minska energiuttaget av värmen och kylan kan fastighetsägare bidra till att förbättra livskvaliteten för sina hyresgäster.
 5. Förbättrad marknadsföring: Genom att använda klimatsmarta lösningar kan fastighetsägare skapa ett gott rykte och öka sin marknadsföring.

Hur har en Klimatsmart Fastighet förbättrat livskvaliteten för människor?

Klimatsmart Fastighet har förbättrat livskvaliteten för människor genom att minska energiförbrukningen och minska felanmälningar. Det har också gjort det möjligt för människor att leva mer hållbart och miljövänligt. Genom att minska energiförbrukningen har det också bidragit till att minska kostnaderna för energiförbrukning, vilket har gjort det möjligt för människor att spara pengar. Klimatsmart Fastighet har också gjort det möjligt för människor att leva ett mer hälsosamt liv, eftersom det har gjort det möjligt för dem att få tillgång till renare luft och vatten. Det har också gjort det möjligt för människor att få tillgång till bättre belysning och komfort, vilket har ökat livskvaliteten.

Slutsatsen av den här artikeln är att CleanSys Sverige metoden är ett innovativt och miljövänligt sätt att hantera fastigheter. Det är ett effektivt sätt att minska energiuttaget och hjälpa till att skydda vår miljö. Det är ett steg i rätt riktning för att hjälpa till att förbättra vår miljö och hålla vår planet frisk. Det är ett bra alternativ för fastighetsägare som vill göra sitt bästa för att skydda klimatet.

Hämtad ifrån United Nation

Att få rätt balans i system

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

Vårt Erbjudande

CleanSys Sverige erbjuder syrereglerautomationssystem som kan ge besparingar genom att justera temperatur samt energiförbrukning från fjärrvärme apparatur. Efter en rengöring i värmesystem och kylsystem installeras en av de bästa avgasarna, som optimerar energisystemet till värden som det var tänkt från början. Besparingar på upp till 25% och över är att förvänta sig efter energieffektiviseringen med CleanSys metoden.

Vätskeanalys och Översyn
Ring: 010 - 7500 754

Installation av NoTap på Värmeåtervinning på Karolinska

#klimatsmart #hållbart #samhälle #energieffektivisering #systemeffektivisering #urbanisering #energiförbrukning #besparing #fastigheter #cleansys #energieffektiva #värmesystem #kylsystem

Fortsätt läsa

Ozon Fri Teknik

När luften lämnar ventilationen är den fri från partiklar, mikroorganismer och gasformiga emissioner inklusive ozon. Med en Ozonfri Jonisering fås en hög kvalitet på inomhusluften. RLT joniseringsaggregat skiljer sig från traditionell jonisering på marknaden där partiklar sätter sig på tak och väggar. Nackdelen med dessa är att partikelfiltreringsförmågan successivt försämras med tiden. Det i sin tur leder till att dessa aggregat kräver regelbunden service. En nackdel är också att virus och bakterier kan leva kvar under lång tid vilket kan utgöra en risk för smittspridning i den omgivande miljön.


Effektiv Teknik

Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. Resultatet blir en ren och frisk luftmiljö som uppfattas svalare och fräschare. Tillväxt av mögel förhindras samtidigt som utrymmet upplevs friskare.  Redan efter 5 minuter av bipoljonisering med rätt joniseringsnivå reduceras den relativa partikelhalten med upp till 95%.

Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa. Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler.

Vi använder Ozonfri Bipolär jonisering

Bipolär jonisering (även kallad Needlepoint bipolär jonisering) är en teknik som kan användas i ventilations-system eller bärbara luftrenare för att generera positivt och negativt laddade partiklar. Tillhandahållna tillverkare har data för att visa effektivitet, tillverkare av dessa typer av enheter kan marknadsföra denna teknik för att undvika virus, inklusive SARS-2-COV, viruset som orsakar COVID-19, från luften eller för att underlätta ytdesinfektion av ytor inom ett behandlat område. Det här är en framväxande teknik, och lite forskning är tillgänglig som utvärderar den utanför laboratoriet. Som typiskt för nyare teknik är bevisen för säkerhet och effektivitet mindre dokumenterad än för mer etablerade, såsom filtrering. Bipolär jonisering har potential att generera ozon och andra potentiellt skadliga biprodukter inomhus, såvida inte specifika försiktighetsåtgärder vidtas i produktdesign och underhåll. Om du bestämmer dig för att använda en enhet som innehåller bipolär joniseringsteknik, rekommenderar EPA att använda en enhet som uppfyller UL 2998 Standard Certification (Miljötreparationsvalideringsprocedur (ECVP) för noll ozonutsläpp från luftrenare) vilket alla RLT AB produkter gör.

Ren luft med ozonfri jonisering

Forskare om

Jonisering


Tekniken är en joniseringsapparat som ger partiklar i luften en negativ laddning. Dessa dras sedan till en positivt laddad uppsamlingsplatta. Vid experiment i renrum med partikelfri luft, sprejade man ut 100 miljoner av en ofarlig form av virus. Och på en timme var 40 miljoner av dem uppsamlade. - Utrustningen tar upp virus. Metoden är nu på väg att kommersialiseras och vi tror att den kan bli användbar på allmänna platser såsom sjukhus, väntrum, flygplatser samt andra offentliga platser där mycket folk samlas och under utbrottstider.
LiU-forskarna har tillsammans med andra forskare i Sverige nyligen gått samman i en ansökan om forskningsmedel från EU. Med bara tre veckors ansökningstid gick EU ut med ett anslag på 100 miljoner kronor för att ta in forskningsprojekt kring det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19.
Läs hela Forskningsrapporten Jonisering/virus.
För köpcentrum, sjukhus, flygplatser, fartyg, bio, kommersiella fastigheter m.m. I ventilationen.

Rensar bort covid-19 i luften

Ren Luft

Våra joniseringsaggregat tar effektivt bort damm och partiklar i luften på fastighetsventilationen och i köpcentrum beroende på nedsmutsningsgraden. Vi installerar ett passande aggregat med bästa driftsläge för att uppnå korrekt joniseringsnivå.
Cleansys erbjuder ett energissnålt sätt att rena inomhusluft i klimatreglerade lokaler med ett minimum av underhåll, endast kontrollera och vid behov byt ut förfiltret. 

 • Ozonfri jonisering

 • Tar bort alla lukter

 • Renar från alla bakterier

 • Bryter ner luftburna virus (covid-19 med)

 • Tar bort statisk elektricitet

 • Installation Service undertrycks avgasare

Soprum - Storkök

Med joniseringsaggregat minskar effektivt oönskade lukter i soprum (miljörum, miljöstationer).
Lukter, bakterier och mikroorganismer bryts ner så att förruttnelser saktar ner. Istället för dyr kylning i samband med restaurang-avfall.

Du använder joniserings-aggregat för kontinuerlig luktborttagning i soprummen. Dessa joniseringsaggregat hängs enkelt upp på vägg eller tak.
Placera aggregatet högt upp, för en bättre spridning.

Joniseringen inuti maskinen tillför negativa joner, där den utjämnar plusjoner och ger då ren luft utan lukter.
Det är viktigt att eventuell frånluftsventil är så långt ifrån joniseringsaggregatet som möjligt så att jonerna får möjlighet att spridas sig i rummen.

Odörer i soprum

Användningsområden

Jonisering av tilluft används bland annat på kontor, affärslokaler, skolor och sjukhus för att förbättra luftkvaliteten och lindra inomhusluftproblem. Tekniken används även på pumpstationer och vid avfallshantering för att avlägsna lukter och i industrilokaler för att avlägsna höga halter av kemiska föroreningar. Tekniken är energisnål och kan med en installation påverka stora luftmängder. Även om tekniken används flitigt finns det fortfarande flera frågetecken gällande dess effektivitet, reningsmekanismer samt riskerna att det bildas ozon som biprodukt.
Vårt joniseringsaggregat bildar inte Ozon.

Var 5:e person i Sverige har problem

Svidande ögon och irriterade luftvägar. Var femte svensk har fysiska besvär av inomhusluften hemma, enligt en ny miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten. Orsakerna kan vara flera – och det kan vara värt att investera i en joniseringsaggregat från RLT. Ozonfri Jonisering är fördelaktigt för dem som lider av astma, allergi eller annan känslighet men även för alla som vill undvika parfymer och allergener.

– Med en bra joniseringsaggregat skapas bättre inomhusluft, inte för bara personer som har luftvägsproblem och allergier, utan även tar den bort bakterier och luftburna virus i luften.

Joner och Hälsa

Negativa joner har även visats påverka serotoninutsöndringen hos människor och djur samt stimulera tillväxten hos växter (Krueger 1976). Serotonin är en signalsubstans som verkar i nervsystemet och kan kallas för må-bra-hormonet, eftersom den har kopplats till bl.a. depression och påverkar koncentrationsförmågan, impulskontroll, sömn och sexlust. Jonisering saluförs och används av vissa som en alternativ behandlingsmetod för bl.a. depression och trötthet.
Alla är inte övertygade om att jonkoncentrationen inomhus har en betydelse för hälsan. Undersökningar som gjorts på joners biologiska effekter har kritiserats för att inte vara vetenskapligt korrekta. Det har även ifrågasatts huruvida skillnaden mellan jonkoncentrationerna inomhus och utomhus är tillräckligt stor för att överhuvudtaget ha en betydelse. Bl.a. Johnsen m.fl. (1997) undersökte huruvida jonisering kunde minska upplevda symptom i inomhusmiljön hos personer med astma, men kunde inte se någon effekt.
Den negativa hälsorisken som dock framkommer mest i samband med användning av jonisering är bildningen av ozon som biprodukt och de effekter det kan medföra.
(Vårt ventilationsjoniseringsaggregat bildar ingen Ozon.)

Jonisering Ventilation av CleanSys

Sjukhus och Laboratorium miljöer

1. Joner bryter ner adsorbent materialet i provtagningsröret. Joner tränger in i det porösa Tenax-adsorbent materialet och kan genom reaktioner med det bilda olika nedbrytningsprodukter. Joner förorsakar sekundär porositet, vilket exponerar adsorbentmaterialet for ytterligare nedbrytning. Nedbrytning av adsorbentmaterialet med joner kan pågå under provrörets hela livstid. Detta orsakar falska positiva resultat med förhöjda koncentrationer av bl.a. bensaldehyd, acetofenon, bensenacetaldehyd, bensofenon.

2. Joner bryter ner VOC som redan fastnat i provroret. Nedbrytning av föreningar som redan fastnat på adsorbenten orsakar två typer av felresultat: bildning av nedbrytningsprodukter från reaktionerna (falska positiva resultat) samt att koncentrationen hos de VOC som bryts ner kommer att vara lägre an de borde (falska negativa resultat). Speciellt utsatta for nedbrytning ar foreningar med dubbelbindningar, t.ex. terpener, styren, alkoholer och n-aldehyder. Mattade terpenoider, liksom 1,8-cineole, camphor och bornylacetat påverkas inte av joner, medan terpener och terpeonider som innehåller en, tva eller flera dubbelbindningar bryts ner i ordningen ƒ¿-terpinen > linalool > limonen > ƒ¿-pinen > ƒÀ-pinen > camphene (som exempel), helt enligt deras reaktionskonstanter for reaktionen med ozon (Calogirou m.fl. 1996). Radikaler och reaktiva mellanprodukter som bildas vid reaktionerna kan orsaka vidare nedbrytning av både adsorbentmaterialet och andra VOC. Nedbrytningen av VOC i provröret bildar bl.a. syror, aldehyder, ketoner, peroxider, syreradikaler, kvaveradikaler, organiska radikaler.

3. Joner reagerar med småmolekylara orenheter som kan finnas kvar i adsorbentmaterialet efter tillverkningen. Reaktionsprodukterna som bildas försvinner dock efter ett man använt Tenax-röret ett antal gånger, eftersom orenheterna endast finns i små mängder och förbrukas av ozonet och/eller avlägsnas under analysprocessen med analysinstrumentet. Detta ar alltså främst ett problem da man använder nya Tenax-ror. Exempel på föreningar som bildas vid nedbrytning av orenheter ar benzaldehyd, acetofenon och fenol.


Redan 2009 började Professor/Virologen Lennart Svensson med att forska om Influensa Virus
"där covid-19 nu ingår".
Läs: Artikel 2 Dec 2009

"F
örsök att samla in coronavirus från luft i högrisklaboratorium på Karolinska Institutet (KI) med Rolf Nybom. Där kommer vi att använda en vanlig och ”snällare” form av coronavirus. Vi har visat att det fungerar med jonisering mot influensa, vinterkräksjuka och rotavirus. Vi kan dessutom förhindra smittspridning av dessa.
(Liu) Lennart Svensson (KI) Rolf Nybom Källa

Forskning om Jonisering - Covid-19 Källa

Professor Lennart Svensson Linköpings Univeristet
#jonisering #renluft #ozonfri #bakterier #influensa #covid-19 #smittspridning #ventilation #köpcentrum #sjukhus #flygplatser #biosalonger #fastigheter #soprum #fartyg

Globalt ökat intresse för jonisering

Jonisering har fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska joniseringsdistributörer efter utbrottet av coronavirusepidemin i Kina. Ett av skälen till det ökade intresset för joniseringsaggregat är en publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet och Linköpings universitetssjukhus. Forskningsstudien pågick under drygt sju år under ledning av professorerna Lennart Svensson och Hans Wigzell som också fick rapporten publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” i juni 2015. Studien påvisar att joniseringsteknologin kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften.

Hela rapporten från studien kan ses på https://www.nature.com/articles/srep11431.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man hittat partiklar av coronavirus i ventilationssystemet, till och med uppe på vinden. – Det är ytterligare stöd för att det finns en luftburen smitta, säger Lennart Svensson, professor i molekylär virologi på Linköpings universitet och Karolinska institutet.

I artikeln i Di.se uttalar sig en representant för Folkhälsomyndigheten och hävdar i en skriftlig kommentar ”Maskiner som renar luften från virus är således verkningslösa mot just corona” och ”Dessa ger inget mervärde mot corona”, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Men alla håller inte med om det, bland andra Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, som stod bakom den sjuåriga forskningsstudien och publiceringen i ”Nature Scïentific Reports” 2015. Han påstår att Folkhälsomyndigheten inte vet vad de pratar om när de påstår att coronaviruset inte är luftburet. ”De får säga vad de vill på Folkhälsomyndigheten – jag vidhåller att viruset finns i luften, för det är på det sättet som det kan förmedlas över till någon annan”, säger Lennart Svensson och hänvisar också till studier av virusen Sars och Mers, som i likhet med den nu aktuella covid-19 också är coronavirus. Därför vet han att luftrening genom joniseringsteknik är verkningsfullt mot covid-19.

Jonisering av tilluft

Vad behöver vi?

Det finns en uppsjö av olika joniserande luftrenare som skiljer sig med hänsyn till joniseringsteknik, storlek, användningsändamål och kvalitet. En joniserande luftrenare, eller jonisator, är en apparat som renar inomhusluften genom att öka mängden joner. Joniseringstekniken används även i elektrostatiska filter och ofta som ett tillägg i luftreningsapparater, men dessa behandlas inte här. Joniserande luftrenare används för att rena inomhusluften på föroreningar liksom partiklar, mikrober, lukter, bakterier, luftburna virus och flyktiga organiska föreningar. Jonisering används även för att neutralisera statisk elektricitet i olika industriella omgivningar. Joner spelar en viktig roll i atmosfärens självrenande processer, och genom att artificiellt öka mängden joner i inomhusluften strävar man till att skapa liknande renande mekanismer inomhus

Fortsätt läsa

Klimatsmart och energieffektiv

Installation
Avgasare

Ger besparingar

GODKÄND INSTALLATÖR

 • Vento 14.1 Connect med Compresso Tryckhållning

  SWECO

  Installation avgasare SWECO

 • Vento 8.1 Connect

  SWECO

  Installation avgasare SWECO

Installation

 • Undertrycksavgasare

  Offert

 • Litet Magnetitfilter

  Offert

 • NoTap (om inget uttag)

  Offert

 • Installationsmaterial

  Offert

 • Arbete

  Offert

 • Ev. Optimering

  Offert

 • + Serviceavtal

  Offert

 • Utforska

  Vätskeanalys

  Syrehalt, Magnetit, Bakterier
  Konduktivitet, Fouling
  Mikrobubblor, pH-värdet

 • Åtgärda

  Optimering

  Rengöring från
  Magnetit, Partiklar
  Gaser och Bakterier

 • Säkerställ

  Serviceavtal

  På avgasare
  Funktionen kan fallera
  och ge gaser i systemet

 • Kylsystem

  SWECO-Huset Stockholm

  I detta kylsystem kördes en optimering med magnetitfilter och byte av avgasare till en Vento 14.1 Connect. Som kopplades ihop med befintligt Compresso tryckhållningssystem. 
  Huset är 65 meter högt.

 • Partikelfilter

  Filtrerar Magnetit och Partiklar

  Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. 

Lång erfarenhet
av Avgasare

CleanSys har lång erfarenhet med att installera och serva de flesta avgasare. Dessa maskiner är väldigt känsliga mot ändringar i systemet: Tryck, magnetit eller aggressiv vätska. 
Med ett serviceavtal säkerställer ni en lång livslängd med optimal funktion på Er installerade avgasare.

CleanSys ger Er möjligheten att få en ekonomisk och miljöeffektiv fastighet i Er portfölj.

Säkerställ en minskad energikostnad som kan minska Er budget.

Kontakta oss redan idag, då vi har en framförhållning idagsläget.

010 - 7500 754  |  0791 - 00 01 27

__________________________________________

Fortsätt läsa

Tryckhållning


Ett riktigt och pålitligt tryckhållningssystem är grundläggande i ett VVS-system. 

Se Produkter

Verklighetens
Fakta

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och dygn i ett system).
De avgasare jag kommit i kontakt med har detta i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.

 • Högst 0,5 mg/l

 • Mjuk drift

 • Driftsäker

 • Serviceavtal

Transfero Vento

Rätt Tryck

Ett tryckhållningssystem ger alltid rätt tryck i systemet. Det gör att alla komponenter k får rätt mängd vätska och tryck samt avger önskad värmeeffekt.
Alla i fastigheten får nu det inneklimat de betalar för och fastighetsägaren sparar energi. Gladast är nog ändå driftteknikern, som slipper lufta systemen för att få till värmen.

 • Högst upp i systemen blir det oftast att trycket är för lågt.

 • Komponenterna får för lite flöde och att rummen blir för Kalla/Varma.

 • De som vistas i byggnaden svarar med att klaga och vrida upp temperaturen.

 • 1 grad högre i värmesystemet blir 7-11% mer i energikostnad.

Mer Fakta

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och dygn i ett system).
De avgasare jag kommit i kontakt med har detta i i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.
De avgasare vi installerar klarar ner till 0,3 mg/l i fastigheterna. De andra c:a 1 mg/l syre.
Oavsett så säljer vissa in vad det står i dokumentationen, men vid syreprovning är ändå syret över 1 mg/l i systemen.
Syre skapar korrosion som i sin tur ger avlagringar. Avlagringar fungerar som isolering och påverkar värme- och
kylöverföringen. Detta leder till lägre verkningsgrad för systemet och därmed högre energiåtgång och onödigt slitage
på komponenterna i systemet.

Kväve ger även det en isolerande effekt med lägre överföring till följd. Kvävet förbrukas inte av systemet som syre
utan stannar kvar och påverkar även injusteringen och styrningen. Detta medför att en korrekt utförd driftsättning
och injustering kan sättas ur spel, med mycket efterjustering och manipulation i efterhand i systemet som följd.

Och att en avgasare utan service oftast ger mer syre in i systemet än de tar bort.
Men med en årlig service på avgasaren räcker för att den skall få bort gaserna återigen.

Därför är vårt serviceavtal populärt, med felanmälning och support på webben.

AirSep Tryckhållning Avgasare

2020/2021

SWECO Huset

3 nya Vento 14.1 Connect kopplades till befintlig Compresso Tryckhållning

I vattenburna värmesystem och kylsystem måste rätt tryck erhållas i hela systemet samt hantera det vatten som expanderar.
Injustering och varvtalsstyrd pump är två klassiska exempel för att spara energi.
Utöver injustering för att spara energi i vattenburna värmesystem och kylsystem, är tryckhållning med avgasare en nödvändighet
Nu skärps kraven på energibesparing ständigt – styrt med EU. Det gör varje ny insats som kan spara energi välkommen.
Tryckhållning, expansion och avgasare är nyheten som ger en energibesparing för fastigheten,
med en riktigt kompetent produktkombination som sänker energiförbrukningen och energiuttaget.

Högst upp i systemen blir det oftast att trycket är för lågt.
Det gör att komponenterna får för lite flöde och att rummen blir för kallt.
De som vistas i byggnaden svarar med att klaga och vrida upp temperaturen. 1 grad högre i värmesystemet blir 7-8% mer i energikostnad.

Ett tryckhållningssystem ger alltid rätt tryck i systemet. Det gör att alla komponenter k får rätt mängd vätska och tryck samt avger önskad värmeeffekt.
Alla i fastigheten får nu det inneklimat de betalar för och fastighetsägaren sparar energi. Gladast är nog ändå driftteknikern, som slipper lufta systemen för att få till värmen.

Även om systemet har rätt tryck, kan det befinna sig luft i högpunkterna av det enkla skälet att syret stiger. Syret gör att energi överföringen minskar, för syre överför värme sämre än vatten. Ju mer syre, desto mindre energi överförs – med nyss nämnda konsekvenser som följd.

En avgasare tar bort gaser i systemet. Det gör att komponenterna kan avge rätt mängd energi. Men inte nog med det. När du får bort luften är rören inte lika benägna att rosta. Det minskar underhållskostnaden och ökar livslängden.

Luft/syre i systemen orsakar oftast missljud och tvingar pumparna att gå på högvarv och kavitation kan ske. Dessa problem slipper du med en installerad avgasare.

Ett tryckhållningssystem ger systemet förutsättningen att bli optimalt ihop med en avgasare.
Tryckhållningssytemet jobbar med en bälg och när avgasaren tar ut syre dämpar bälgen rörelsen så att inte systemet hamnar i obalans. Fastigheten får en mjuk drift och ett optimerat värmesystem – eller kylsystem. Principen är densamma.

Kombinationen av tryckhållning med intergrerad avgasare gör det lättare att uppfylla dagens och morgondagens krav på minskat energiuttag.

Varför inte prova en kombinerad tryckhållning nästa gång?

Fortsätt läsa

Hyr

Drifttekniker

Hittat en perfekt tjänst
för din fastighet?

Hyr en drifttekniker får en optimerad fastighet.

DRIFTAVTAL

Med en egen energitekniker får fastigheten ett välskött och energitekniskt optimerat värme/kylsystem. Kostnadsbesparingar på energikostnaden börjar att ge din budget en välförtjänt minskning. Fastigheten får nöjdare hyresgäster och mindre klagomål. 

Din energitekniker ansvarar för den tekniska tillsynen av fastighetens värme/kylsystem. 

✔️ Analys av systemvätskan.
✔️ Bestämda ronderingar i fastigheten.
✔️ Felanmälan på webben är en av fördelarna.
✔️ Support med eget telefonnummer.
✔️ Akuta arbeten med förtur. 

Glöm tanken på att byta ut stammar och undercentralen. Optimera och behåll ditt värmesystem på topp Pumpen i värmesystemet är viktig och bör vara av den moderna typen.

Sänka energikostnaderna
 • 8 tim

  Per Månad

  Kontroll av värden
  Funktionstest + Justering Komponenter
  Tryckreglering
  Felavhjälpning

 • 16 tim

  Per Månad

  Kontroll av värden
  Funktionstest + Justering Komponenter
  Tryckreglering
  Felavhjälpning

 • 32 tim

  Per Månad

  Kontroll av värden
  Funktionstest + Justering Komponenter
  Tryckreglering
  Felavhjälpning

Support

Felanmälan
På Webben

Förtur vid akuta fel

Dokumenterat

Fastighetspärm

Alla dokument förs in i en fastighetspärm 

 • Rondering

  Pärm

 • Alla värden

  Pärm

 • Felavhjälpning

  Pärm

 • Utförda Arbeten

  Pärm

                      Kontakta CleanSys för mer information
                          0346 - 21 50 10  |  0791 - 00 01 27

Fortsätt läsa

Läs vår Policy