#fastigheter

Avgasning

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och per dygn i ett system).
Avgasare jag kommit i kontakt med har detta i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.
De avgasare vi installerar klarar ner till 0,3 mg/l i fastigheterna. De andra c:a 1 mg/l syre. 

Oavsett så säljer vissa in vad det står i dokumentationen, men vid syreprovning är ändå syret över 1 mg/l i systemen.
Syre skapar korrosion som i sin tur ger avlagringar. Avlagringar inkl. microbubblor fungerar som isolering och påverkar värme- och
kylöverföringen. Detta leder till lägre verkningsgrad för systemet och därmed högre energiåtgång och onödigt slitage
på komponenterna i systemet. 

Och att en avgasare utan service oftast ger mer syre in i systemet än de tar bort. Men med en årlig service på avgasaren räcker för att den skall få bort gaserna återigen.
Serviceavtal på avgasare         Mer Info

En avgasare i arbete med avgasning av ett golvvärmesystem. Efter en rengöring av systemvätskan, avgasades systemet. En hel del syre och gaser togs bort från golvvärmesystemet.

På filmen kan du se hur mycket luft och andra gaser ett litet system innehåller. Hur mycket luft och gaser innehåller ett större system då?

AVGASNING VÄRMESYSTEM, KYLSYSTEM OCH ÅTERVINNINGSSYSTEM

En vakuumavluftare används för behandling av cirkulerande vatten i värme/kylanläggningar. Det cirkulerande vattnet bör inte innehålla syre eftersom detta ökar risken för korrosion i systemen. För varje m3 obehandlad systemvätska omvandlas 10-15 g järn till korrosion. Obehandlad systemvätska innehåller 8-10 mg/l syre men med en vakuumavluftare kan syrehalten reduceras till mindre än 0,2 mg / l.

Det är allmänt känt att alla slutna energibärande system tar åt sig syre, vare sig det gäller värme eller kyla. Och med tiden infekteras av gaser och diverse lösa partiklar och beläggningar, vilket innebär betydande energiförluster, osäker drift och förkortad livslängd (LCC) i systemen. CleanSys använder en ny revolutionerande lösning som innebär rening av kontaminerade processvätskor under full drift, tills beläggningar och avlagringar försvunnit. Därefter en avgasning som tar bort aggressiva gaser i systemen. Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är CleanSys uppgift. Gaser, antingen som fria bubblor eller upplösta i vatten, orsakar "luftproblem" som ofta leder till systemskador. Inga andra metoder klarar att ta bort syre, gaser etc. än våran avgasare. Avgasaren tar bort källan till microbakteriella ämnen, genom att dessa inte får näringen de behöver. 
Elektromagnetiska metoder tar inte bort gaser eller luftfickor i kyl- värmesystemen, endast kan den mildra symtomen en aning.

 • Blockerade rör, ventiler, bafflar och pumpar.
 • Microbubblor som ger ett isolerande lager i VVX, radiatorer ger sämre värme/kyla i systemen.
 • Korrosion, beläggningar, erosion m.m.
 • Sus i rören och andra störande ljud.
 • Luftning på övre komponenter för att få fram värme/kyla.
 • Kavitaion i pumpar ger sämre flöden, minskad värmekapacitet m.m.
 • Uppvärmingskostanden stiger igen.
 • Miljöaspekterna tilltar.

Dessa leder ofta till förtida och höga underhålls- och reparationskostnader.

Ett värme/kylsystem i en fastighet är diffusionen 0,1 mg/l per dygn i vanliga fall. Och det finns inget i ett värme/kylsystem som är absolut diffusionstät. Stål, järn eller olika sorters gummi/plast drar åt sig gaser in i fastighetens system, vad de än är märkta med. Och av de undertrycksavgasare jag jobbat med finns enbart ett fåtal som klarar hålla ner gaserna i ett fastighetssystem. Många säger att avgasarna skall kunna avgasa systemen ner till 1 mg/l. Men jag säger högst till 0,5 mg/l för bästa resultat. Och det gör inte många av maskinerna idag. Många klarar inte av att avgasa alls efter ett tag, för det behövs service och funktionsjustering varje år. Vissa avgasare kan t.o.m. dra in gaser i systemen efter ett tag om ingen ger service på dem, tyvärr.

Med ett Serviceavtal fungerar optimeringen varje år. Läs Mer

Vi har specialistkunskap, är nischade och har ett brett kompetensområde. CleanSys har den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem i fastigheterna. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också. 

Vi installerar en avgasare i fastighetens undercentral, för att få problemfria system. 
Detta kan bli lösningen på dina problem. 
CleanSys  hjälper dig att få ordning på systemen. 
Godkänd Installatör av Vento V Connect - AirSep - Reflex Servitec avgasare.


CleanSys Avgasning av kyl- värmesystem

Ett säkert tecknen på att systemvätskan innehåller höga gashalter är att  uppvärmning / nedkylning plötsligt helt eller delvis blir otillräcklig. Den vanligaste uppfattningen är här att det är ”luft” i systemet. Höga returtemperaturer och otillräcklig pumpkapacitet är också tydliga tecken. Detta kan naturligtvis innebära avsevärda energiförluster.
Avgasaren upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korrosion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Andra fördelar med Avgasaren är att ljudproblemen minskar, att köldbärarvätskan ej bryts ner och att användningen av kemikalier för nedbrytning av syre elimineras. Vi installerar och servar Avgasaren i Ert system. Air-sep® och Vento V Connect samt Servitec är de avgasare som CleanSys anser gör en riktig avgasning av alla gaser och ger systemens komponenter skydd. 

En gång avgasat - Alltid avgasat är vad många tror
En avgasare skall alltid vara fast monterad för att ge ett optimalt system. Då syre och gaser återigen är där till fullo efter 10-20 dagar och korrosionen är ett faktum.


  Även nya system kan på kort tid (1-2 år) få stora energiförluster, då systemvätskan bildat gaser som är aggressiva mot metaller. Detta bildar fort korrosion och magnetit som i sin tur bildar dessa beläggningar. Därför är det viktigt att rengöra och installera en avgasasare i kylsystem och värmesystemen för att dessa skall vara kostnadseffektiva och miljöriktiga. Bakterier och biofilm är sådant som uppstår av gaser och inte tvärtom som några gör gällande. 

I en ny fastighet är redan efter ett års konstant drift (inga renoveringar eller påfyllningar) har en del av syret bundit sig mot metallen som en oxid och bildar oxidation i systemet (syret i systemet sjunker) Syret sjunker så mycket så att det finns en balans mellan syret som bildar oxider och syret som diffunderar in i rörsystemet. Oxidation kan redan börja vid 0,4-0,5 mg/l beroende på pH-värdet och ledningsförmågan.


Läs Mer om Gaser i systemet

Kontakta CleanSys  för en kostnadsfri Kontroll. Kostnad kan tillkomma.
Thomas Rosenhoff direkt 0791 - 00 01 27
Har rengjort system för flertalet av de stora fastighetsförvaltare och fastighetsägare, från Stockholm ner till Malmö.
Karolinska, Areim, H2M, Newsec, IKEA, Corem, Wallenstam, Hufvudstaden, Sigillet, Europeiska Motor, FastPartner, Bostadsrättsföreningar, Ariem Property m.m.

AirSep Avgasare och Tryckhållning

Energieffektivisering

Installation Service Avgasare

 

 

Vad är energieffektivisering?

Sänkta energikostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för alla långsiktiga fastighetsägare. Nyckeln till detta är att finna vägar till bättre inomhusklimat samtidigt som energiförbrukningen sänks. Detta förutsätter en optimering av fastighetens installationer och styrsystem. 

I de flesta fastigheter finns det stora möjligheter att spara mycket energi och pengar på att effektivisera den dagliga driften. I kommersiella fastigheter minskar vi energiuttaget mellan 7-25% genom att optimera systemvätskan och systemen för de tekniska installationerna.

Energieffektivitet
Byggnadernas energiförbrukning är den största enskilda orsaken till klimatförändringen. Sverige har via EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Detta innebär att energibesparingsåtgärderna måste öka även i befintliga byggnader.

Ur fastighetsägarens synvinkel är energieffektivisering en faktor som i första hand påverkar energikostnaderna positivt. Därför ska bostadsbolaget i samband med varje underhållsreparation utreda möjligheten att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi.

Det lönar sig att eliminera allt överflödigt från den dagliga energiförbrukningen genom att optimera med CleanSys metoden och en injustering i VVS-systemets inställningar, samt täta värmeläckage till exempel genom att täta fönstren samt granska energianvändningsvanorna.

Återbetalningstiden av denna typ av energieffektivisering ligger på mellan 9-18 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på den europeiska marknaden.

Vi på CleanSys Sverige har mångårig erfarenhet att effektivisera energianvändningen i olika typer av fastigheter såsom villor, hyreshus, kontor, skolor, universitet, köpcentrum och idrottsanläggningar.ll du veta mer, kontakta gärna oss på CleanSys Sverige


Varning
Elektromagnetisk behandling

Jättebra grej för dricksvattnet.
Katastrofalt för värmesystem och kylsystem. 

 • * Tar inte bort syret i systemet - Korrosionen ett faktum
 • * Skapar luftfickor - Luftning av radiatorer nödvändigt  
 • * Mikrobubblor - Isolerar och ger högre energikostnad  

Med en rengöring från magnetit och en installerad avgasare, har ni alltid rent vatten i systemen (glykolblandning kylsystem).
Och alltid optimerad systemvätska med besparingar av energikostnaden. 

Katastrofalt för värmesystem och kylsystemOptimering Värmeåtervinning på IKEA

Optimering IKEA Värmeåtervinning

Thomas Rosenhoff

Ekonomisk Effektivt

Upp till 80 % av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning vilket visar att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett effektivare och mer hållbart sätt.


Energieffektivisering eller system effektivisering - är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft (enl. Svensk Energi).

 Identifiera Orsaker

CleanSys Sverige kan hjälpa energikunder att förbättra system effektiviteten genom att erbjuda energianalyser som granskar energivätskan och identifierar orsaker, och tillhandahålla utrustning, system och lösningar för att använda energin på ett mer miljöeffektiv och ekonomi effektivt sätt.

Byggnader står för cirka 40 procent av energiförbrukningen, främst för uppvärmning, kylning och drivning av elektrisk utrustning. Energieffektiv urban infrastruktur är en viktig faktor i en värld där mer än 5 miljarder människor kommer att bo i städer. Vi verkar för ett hållbart samhälle.

Att få rätt balans i system

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

Vårt Erbjudande

CleanSys erbjuder syrereglerautomationssystem som kan ge besparingar genom att justera temperatur samt energiförbrukning från fjärrvärme apparatur. Efter en rengöring i värmesystem och kylsystem installeras en av de bästa undertycksavgasarna, som optimerar energisystemet till värden som det var tänkt från början. Besparingar på upp till 25% och över är att förvänta sig efter systemeffektiviseringen med CleanSys metoden.

Kostnadsfri Analys och Besiktning
Ring:  0791 - 00 01 27

Installation av NoTap på Värmeåtervinning på Karolinska

#energieffektivisering #systemeffektivisering #urbanisering #energiförbrukning #besparing #fastigheter #cleansys #energioptimering #värmesystem #kylsystem

Injustering

Injustering av fastigheter

Kontakta oss gärna för en mer utförlig information.

Allt Börjar Med Rena System

För att en injustering av ett värmesystem eller kylsystem skall fungera krävs RENA SYSTEM.

Då kan systemen injusteras till sina optimala värde.
CleanSys rengör och energieffektiviserar systemen och stora besparingar i energikostnaden och driftkostnaden är bara början.

Vi använder TA Metoden

IMI Hydronic Engineering har ett utmärkt verktyg och program för att kunna injustera sina och andras ventiler. Dessutom har IMI utbytbara radiatortermostater som utan adapter passar på alla radiatorventiler.

Med allt detta gör det oss till ett modernt energieffektiviserings företag. 


TA Scope

Exakt Injustering

Med ett TA Scope får vi alltid rätt och exakta värden.
Injusteringen håller då systemen optimala.

Flödes Kontroll

Med felaktiga flöden kan systemet inte föra ut värmen/kylan och kalla radiatorer eller dålig kyla blir resultatet.

Optimal Injustering

Vi bestämmer auktoriteten på reglerventilerna och tar reda på pumpens energiförbrukning, så att energiförbrukningen i fastigheten kan minimeras.

Felsökning

Med en felsökning kan felaktiga ventiler, magnetit eller syre upptäckas i fastighetens system. Ni erhåller ett protokoll tillsammans med åtgärdsdokument.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal upptäcker du felaktigheterna innan de ställer till med stora problem. Skaffa ett du också.

Från kostnadskrävande till energioptimalt.

Efter en energieffektivisering och en injustering. Kommer fastigheten att ha optimerade system. Energikostnaden har då rasat och driftkostnaden sjunkit. Men framför allt får fastigheten nöjda och glada hyresgäster. Och en nöjd ägare. 

Kontakta Oss

 • Glada Hyresgäster

  Förre klagomål och
  mindre extra kostnader.

 • Driftteknikern

  Kan fortsätta med
  det löpande underhållet.

 • Kostnaden

  Fastighetens ekonomi
  ger en ökad vinst.

Säg Hej

Ta gärna kontakt med oss genom att ringa, maila eller här på våra kontaktsidor.

Kontakta Oss

 • Epost

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Falkenberg

  Allévägen 29A
  311 45 Falkenberg
  0346 - 21 50 10

 • Mobil

  0791 - 00 01 27

Optimering Värmesystem och Kylsystem

Optimering Värmesystem Kylsystem


Kostnadsbesparingar som ger dina fastigheter optimalt med värme/kyla.

Hej - Du kanske frågar dig:

 • Hur håller jag jämna steg med teknik/miljöutvecklingen och ändå inte överskrider budgeten?
 • Kan jag verkligen sänka mina energi- och driftskostnader genom att rengöra mitt system med den senaste tekniken?
 • Vilka avbrott i anläggningens drift kan jag förvänta mig om jag rengör mitt system?
 • Med dagens slit och släng-filosofi, hur hanterar vi slaggprodukterna?
 • Minskar felanmälningar om värme och kyla?
 • Varför har jag gaser i mina system, kan de värsta haverierna orsakas av kavitation?
 • Återvinningssystemet ger ingen besparing, vad gör vi?

Blandade komponenter

Utrustning från 90-talet fungerar idag tillsammans med toppmoderna tekniska fastighetssystem! Genom att systemeffektivisera din befintliga utrustning till ett toppeffektivt modernt system får du den senaste tekniken tillsammans med miljö-rena system och håller dig fortfarande inom budgeten. Utrustning i drift kan behållas idag, imorgon och i över 20 år till. Ett system med magnetit och beläggningar förstörs i förtid, detta orsakar dig en onödigt stor kostnad.

Systemeffektivisering av fastigheter

Att upprätthålla drift med hög prestanda för din fastighet

Skapa hållbara, effektiva fastigheter genom våra tjänster för energieffektivisering av fastigheter. Tjänsterna förbättrar fastigheternas energieffektivitet och bibehåller eller till och med förbättrar produktiviteten. Allt detta uppnås utan att ge avkall på komfort eller kvalitet för fastighetens användare. Våra avancerade koncept av energioptimering säkerställer att besparingen uppnås, både på energikostnaden och driftkostnaden.

I de flesta fastigheter finns det stor problematik med kärvande termostater och ventiler, ojämn värme och högt sys­tem­slitage. 

Riktig vattenbehandling klarar ditt system

Framför all skall man aldrig använda medel miljövänliga eller ej i ett system vid rengöring. Vid urspolningen av dessa medel stannar en del kvar och bildar så småningom aggressiv systemvätska och går hårt systemets komponenter. Låt er inte övertalas att använda medel i systemvätskan, den skall alltid enbart vara rent vatten.

CleanSys har tagit fram ett koncept som enkelt löser problemen i värmesystem, kylsystem och återvinningssystem.

Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. Det installeras sedan en avgasare i systemet (Vento och Servitec, de bästa på marknaden).

CleanSys  kan idag erbjuda Er mobila rengöringsteam som kommer ut och rengör Er fastighets värmesystem, kylsystem och återvinningssystem, oavsett ditt systems storlek och kondition. Slaggprodukterna tas om hand och körs till deponi, för att spara på miljön. Vilket CleanSys är ensam om i branschen.

Rengöring stammar undercentral

En rengöring av värmesystem, kylsystem och återvinningssystem får absolut inte innehålla kemikalier. Systemvätskan skall behållas (endast aggressiv vätska skall bytas). 
Våra Vento avgasare skall alltid installeras då inga andra metoder tar bort syret (absolut inte elektromagnetiska metoder). 
CleanSys metoden är den enda metod som tar bort källan till magnetit, beläggningar och gaser. De andra tar bara bort symtomen tillfälligt, inte källan.

Återvinningssystem har oftast dåligt flöde och är eftersatta i underhåll, CleanSys åtgärdar detta med en energieffektivisering som ger dig besparingen åter.

Åtgärder att förbättra effektiviteten i befintliga fastigheter eller för att uppfylla specifikationer som anges vid nybyggda kan inte uppnås utan att inkludera åtgärder för att ge förutsättningarna till optimala värden för systemvätskan. Kemikalier, elektromagnetiska strömmar, magnetit och gaser får konsekvenser för effektiviteten på värmeöverföringen genom att bland annat förorsaka avlagringar och igensättning av systemen. Orsaken kan vara rester som blivit kvar sedan byggfasen eller ha förorsakats av korrosion, utfällning av mineraler, bakterietillväxt eller vattenföroreningar. Genom att ta bort källan till att pH, alkanitet och hårdhet så sätts vattnet i balans vilket förhindrar ytterligare korrosion och därmed ger effektivare och energisnålare kylsystem och värmesystem som håller många år längre utan att byta ut stammar och komponenter. CleanSys metoden tar bort källan och ger fastigheten energieffektiv systemvätska, ger även driftteknikern mindre att utföra med värmesystemen och kylsystemen. Klagomålen från hyresgästerna minskar drastiskt, inga mer luftningar av radiatorer.

Korrosion och Behandling

Korrosion gör att metaller (till exempel järn, koppar, mässing) frigörs i det cirkulerande vattnet i värmesystem och kylsystem. När dessa metaller kommer i kontakt med de varmaste delarna bildas beläggningar. Dessa beläggningar skapar korrosionsangrepp på underliggande metall, vilket i sin tur skapar mer korrosion som i sin tur… Ja, det är lätt att förstå. Det blir ett evigt ekorrhjul. Järn som fäller ut bildar järnhydroxid, som omvandlas till magnetit. Magnetit är en mycket svårlöslig beläggning. I blandning med bl.a. luft, kalk och salt bildas beläggningscement. Vi använder oss alltid av skonsamma material för att lösa alla typer av beläggningar. 
Dessa beläggningar tar CleanSys sedan tar hand om på miljövänligt sätt.

 • Magnetit bildas vid korrosion som äter syret och ingår i rost och gör systemvätskan svart.
 • Magnetit sätter igen ventiler, nålventiler m.m. och kan även göra att nya pumpar kärvar ihop när de varit avstängda under sommaren.
 • Magnetit har en slipande effekt som nöter på komponenter. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på axeltätningar.
 • Smuts och avlagringar bildas framförallt genom korrosion i system med gashaltiga systemvätskor. En del av föroreningarna kan hänföras till installationen, där glödskal och grader blivit kvar, samt även från rör, ventiler och pumpar som bär på föroreningar.
 • Därför är en systemeffektivisering och en installerad kvalitéts avgasare nödvändigt för ett välmående system i balans och skapar ingen nybildning av magnetit eller korrosion.

Utan att CleanSys varit i systemet.

Kalk och järn som blandas med salter och mineraler i ditt systemvatten bildar slam. När detta slam når de kall/varmaste platserna i systemet, till exempel värmebafflar, fastnar slammet lätt och bildar beläggningscement. Beläggningscementen har en stark isolerande effekt. Det räcker med endast ett tunt lager beläggning, för att systemet ska tappa en stor del av sin effektivitet. 
Därför är det viktigt att hålla sitt värmesystem och kylsystem kontinuerligt rent!
Tillsammans med ett skikt microbubblorna som sätter sig som en vägg i VVX och radiatorer, bildas en isolerande effekt som 16mm koppar. 
Idag finns det microbubbel avskiljare, som tyvärr inte tar bort dessa i Sveriges lågflödes system. Då endast våra kvalitéts avgasare kan ta bort dem helt (syre, kväve m.m.).

Vissa kommuner har hårt vatten (>10 °dH) vilket ger kalkavlagringar, som ökar i mängd ju varmare vattnet är, då blir även pH högt i systemen. Binds tillsmmans med den fria kolsyran som har frätande egenskaper och bildar beläggningar. Vid analys av kolsyrans inverkan måste man även beakta pH-värde och totalhårdhet. Förekomst av kolsyra i kombination med låga pH- och hårdhetsvärden gör vattnet väldigt aggressivt. Snabb korrisionen är ett faktum och dagens tunna radiatorer rostar sönder på 2 till 4 år.

Vid behandling av kall -hetvattensystem oavsett storlek, är balansen i systemmiljön det viktigaste. Att enbart ta hänsyn till exempelvis pH-värdet är som att köra en bil med punktering. CleanSys  lägger pusslet av alla värden i systemmiljön och genererar därmed en så stor besparing för dig som möjligt.

Även den fortsatta efterbehandlingen är otroligt viktig för att hålla ett så energisnålt system som möjligt. Genom våra serviceavtal fortsätter vi att hålla ditt system optimalt år efter år.

Rengöringsprocessen pågår hela tiden utan att störa driften av kylsystem och värmesystem. Kontroll/Prover tas regelbundet under tiden tills igensättningar och smutspartiklarna försvunnit. Vassle och Natriumisoaskorbat som är ett antioxidationsmedel som framställs syntetiskt som ett salt av isoaskorbinsyra. Sammansättningen och funktionen är till stor del samma som hos askorbinsyra. Detta ingår i det miljövänliga rengöringsmedlet som tillsättes i systemen vilka är nästan igensatta. Medlet upplöses vid nedbrytningen av beläggningen och är borta efter rengöringen.

I ett värmesystem, kylsystem eller återvinningssystem får det absolut inte finnas några kemikalier, då systemvätskan får onödigt låg värme/kyl överföring. Samt att systemvätskan är mottaglig för aggressiva ämnen, som fräter sönder fastighetens komponenter fort.

Efter processens slut rekommenderar vi ett löpande serviceavtal för att vi ska kunna garantera att vattnet i ditt kylsystem och värmesystem även fortsättningsvis förhindrar alla typer av oxidation och syreinnehåll. Ett system, som kontrolleras och doseras rätt efter första filtreringen, filtreras därefter under kortare perioder men med långa mellanrum.

Efter avslutad process erhåller Er fastighet ett slut kontrolldokument. Vi har länge varit i energisystem branschen med att återställa vattenburna kyl/värmesystems energieffektivitet, och skapat stora miljö och kostnadsekonomiska vinster (i upp till 20%) som följd.

Då andra entreprenörer såg möjligheten att byta ut stammar och UC i fastigheterna, rengör CleanSys  kylsystem / värmesystemen. Rena system är mindre kostsamma.

Du har kanske fått höra att du behöver en ny Undercentral? Då föreslår vi en kostnadsfri kontroll/provtagning istället. Inget att förlora, allt att vinna.
I kontrolldokumentet avgör vi tillsammans vad som behöver rengöras. Ett dokument från oss är dessutom en klok avgiftsfri investering i framtiden.

Felanmälningar är ett minne blott, när systemet rengjorts med CleanSys. Driftkostnaden minskar drastiskt på fastigheten.

Kontakta oss redan idag för en fri kontroll av ditt värmesystem eller kylsystem. Kostnad kan tillkomma.

Tekniker Thomas Rosenhoff direkt 0791 - 00 01 27
Som rengjort energisystem för flertalet av de stora aktörerna och fastighetsägarna från Stockholm ner till Malmö.
(IKEA, ICA, Newsec, Wallenstam, H2M, Corem, Sigillet, Lunds Universitet, Kungsleden, Hufvudstaden, Europeiska Motor m.m.)

Serviceavtal

Serviceavtal CleanSys Sverige

Serviceavtal
Avgasare - Tryckhållning

Med ett serviceavtal har fastighetens system alltid ha en optimerad och exakt systemvätska.

Utöver energieffektivisering och energioptimering så kan CleanSys idag erbjuda serviceavtal för fastigheters avgasare och tryckhållningssystem. Oavsett om ni har gjort en energieffektivisering tidigare – eller bara har behov av en översyn av er fastighets värme/kyla - är detta något för er!

Med ett serviceavtal hos CleanSys säkerställer ni på ett optimerat samt en alltid fungerande och hållbar fastighet. Genom regelbundet underhåll av er värmecentrals funktioner och ert kylsystem, kan vi ge er en fastighet som får förlängd livslängd och alltid med en energibesparing! Du slipper fundera över service, tillsyn och kontroll av din värmecentral och kylsystem, samtidigt som fastigheten blir mer driftsäker och ekonomisk i uppvärmningen och kylningen.

Vad ingår i ett  serviceavtal?
Vi kommer och gör service på avgasare samt tryckhållning där vi även tar en analys på vätskan för att säkerhetsställa att funktionen är exakt.
Detta gör vi 1-2-4 gånger per år. (Beroende på fastighet.)
Ni får även tillgång till support/felanmälan på webben.
Ett supportnummer bara för Er med Serviceavtal.

Ring för mer Info:
010 - 7500 754
0791 - 00 01 27

 

Kontakta Oss

QVT AB Serviceavtal

Vad kostar det?

Vi tar idag ingen avgift per fastighet för serviceavtalet.

En fast avgift vid varje servicetillfälle. 
Ev. material fås med rabatterade priser.
Vid fler system i samma fastighet, en mindre avgift per system.

Telefon
010 - 7500 754
0791 - 00 01 27

Kontakta Oss

INNEHÅLL SERVICEAVTAL

 • Justering Avgasare

 • Filterrensning Avgasare

 • Funktionstest Avgasare

 • Tryckhållningskontroll

 • Avsyning Läckage


Försäljning - Installation - Service

O2-X avgasare

O2-X

Den moderna avgasaren

En högeffektiv avgasare som effektivt avluftar och sanerar värme/kylsystem såväl nya som befintliga. 

Läs Mer

Tryckhållning

Tryckhållning


Ett riktigt och pålitligt tryckhållningssystem är grundläggande i ett VVS-system. 

Se Produkter

Verklighetens
Fakta

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och dygn i ett system).
De avgasare jag kommit i kontakt med har detta i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.

 • Högst 0,5 mg/l

 • Mjuk drift

 • Driftsäker

 • Serviceavtal

Transfero Vento

Rätt Tryck

Ett tryckhållningssystem ger alltid rätt tryck i systemet. Det gör att alla komponenter k får rätt mängd vätska och tryck samt avger önskad värmeeffekt.
Alla i fastigheten får nu det inneklimat de betalar för och fastighetsägaren sparar energi. Gladast är nog ändå driftteknikern, som slipper lufta systemen för att få till värmen.

 • Högst upp i systemen blir det oftast att trycket är för lågt.

 • Komponenterna får för lite flöde och att rummen blir för Kalla/Varma.

 • De som vistas i byggnaden svarar med att klaga och vrida upp temperaturen.

 • 1 grad högre i värmesystemet blir 7-11% mer i energikostnad.

Mer Fakta

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och dygn i ett system).
De avgasare jag kommit i kontakt med har detta i i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.
De avgasare vi installerar klarar ner till 0,3 mg/l i fastigheterna. De andra c:a 1 mg/l syre.
Oavsett så säljer vissa in vad det står i dokumentationen, men vid syreprovning är ändå syret över 1 mg/l i systemen.
Syre skapar korrosion som i sin tur ger avlagringar. Avlagringar fungerar som isolering och påverkar värme- och
kylöverföringen. Detta leder till lägre verkningsgrad för systemet och därmed högre energiåtgång och onödigt slitage
på komponenterna i systemet.

Kväve ger även det en isolerande effekt med lägre överföring till följd. Kvävet förbrukas inte av systemet som syre
utan stannar kvar och påverkar även injusteringen och styrningen. Detta medför att en korrekt utförd driftsättning
och injustering kan sättas ur spel, med mycket efterjustering och manipulation i efterhand i systemet som följd.

Och att en avgasare utan service oftast ger mer syre in i systemet än de tar bort.
Men med en årlig service på avgasaren räcker för att den skall få bort gaserna återigen.

Därför är vårt serviceavtal populärt, med felanmälning och support på webben.

AirSep Tryckhållning Avgasare

2020/2021

SWECO Huset

3 nya Vento 14.1 Connect kopplades till befintlig Compresso Tryckhållning

I vattenburna värmesystem och kylsystem måste rätt tryck erhållas i hela systemet samt hantera det vatten som expanderar.
Injustering och varvtalsstyrd pump är två klassiska exempel för att spara energi.
Utöver injustering för att spara energi i vattenburna värmesystem och kylsystem, är tryckhållning med avgasare en nödvändighet
Nu skärps kraven på energibesparing ständigt – styrt med EU. Det gör varje ny insats som kan spara energi välkommen.
Tryckhållning, expansion och avgasare är nyheten som ger en energibesparing för fastigheten,
med en riktigt kompetent produktkombination som sänker energiförbrukningen och energiuttaget.

Högst upp i systemen blir det oftast att trycket är för lågt.
Det gör att komponenterna får för lite flöde och att rummen blir för kallt.
De som vistas i byggnaden svarar med att klaga och vrida upp temperaturen. 1 grad högre i värmesystemet blir 7-8% mer i energikostnad.

Ett tryckhållningssystem ger alltid rätt tryck i systemet. Det gör att alla komponenter k får rätt mängd vätska och tryck samt avger önskad värmeeffekt.
Alla i fastigheten får nu det inneklimat de betalar för och fastighetsägaren sparar energi. Gladast är nog ändå driftteknikern, som slipper lufta systemen för att få till värmen.

Även om systemet har rätt tryck, kan det befinna sig luft i högpunkterna av det enkla skälet att syret stiger. Syret gör att energi överföringen minskar, för syre överför värme sämre än vatten. Ju mer syre, desto mindre energi överförs – med nyss nämnda konsekvenser som följd.

En avgasare tar bort gaser i systemet. Det gör att komponenterna kan avge rätt mängd energi. Men inte nog med det. När du får bort luften är rören inte lika benägna att rosta. Det minskar underhållskostnaden och ökar livslängden.

Luft/syre i systemen orsakar oftast missljud och tvingar pumparna att gå på högvarv och kavitation kan ske. Dessa problem slipper du med en installerad avgasare.

Ett tryckhållningssystem ger systemet förutsättningen att bli optimalt ihop med en avgasare.
Tryckhållningssytemet jobbar med en bälg och när avgasaren tar ut syre dämpar bälgen rörelsen så att inte systemet hamnar i obalans. Fastigheten får en mjuk drift och ett optimerat värmesystem – eller kylsystem. Principen är densamma.

Kombinationen av tryckhållning med intergrerad avgasare gör det lättare att uppfylla dagens och morgondagens krav på minskat energiuttag.

Varför inte prova en kombinerad tryckhållning nästa gång?

Läs vår Policy