#Energieffektivisering

Avgasning

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och per dygn i ett system).
Avgasare jag kommit i kontakt med har detta i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.
De avgasare vi installerar klarar ner till 0,3 mg/l i fastigheterna. De andra c:a 1 mg/l syre. 

Oavsett så säljer vissa in vad det står i dokumentationen, men vid syreprovning är ändå syret över 1 mg/l i systemen.
Syre skapar korrosion som i sin tur ger avlagringar. Avlagringar inkl. microbubblor fungerar som isolering och påverkar värme- och
kylöverföringen. Detta leder till lägre verkningsgrad för systemet och därmed högre energiåtgång och onödigt slitage
på komponenterna i systemet. 

Och att en avgasare utan service oftast ger mer syre in i systemet än de tar bort. Men med en årlig service på avgasaren räcker för att den skall få bort gaserna återigen.
Serviceavtal på avgasare         Mer Info

En avgasare i arbete med avgasning av ett golvvärmesystem. Efter en rengöring av systemvätskan, avgasades systemet. En hel del syre och gaser togs bort från golvvärmesystemet.

På filmen kan du se hur mycket luft och andra gaser ett litet system innehåller. Hur mycket luft och gaser innehåller ett större system då?

AVGASNING VÄRMESYSTEM, KYLSYSTEM OCH ÅTERVINNINGSSYSTEM

En vakuumavluftare används för behandling av cirkulerande vatten i värme/kylanläggningar. Det cirkulerande vattnet bör inte innehålla syre eftersom detta ökar risken för korrosion i systemen. För varje m3 obehandlad systemvätska omvandlas 10-15 g järn till korrosion. Obehandlad systemvätska innehåller 8-10 mg/l syre men med en vakuumavluftare kan syrehalten reduceras till mindre än 0,2 mg / l.

Det är allmänt känt att alla slutna energibärande system tar åt sig syre, vare sig det gäller värme eller kyla. Och med tiden infekteras av gaser och diverse lösa partiklar och beläggningar, vilket innebär betydande energiförluster, osäker drift och förkortad livslängd (LCC) i systemen. CleanSys använder en ny revolutionerande lösning som innebär rening av kontaminerade processvätskor under full drift, tills beläggningar och avlagringar försvunnit. Därefter en avgasning som tar bort aggressiva gaser i systemen. Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är CleanSys uppgift. Gaser, antingen som fria bubblor eller upplösta i vatten, orsakar "luftproblem" som ofta leder till systemskador. Inga andra metoder klarar att ta bort syre, gaser etc. än våran avgasare. Avgasaren tar bort källan till microbakteriella ämnen, genom att dessa inte får näringen de behöver. 
Elektromagnetiska metoder tar inte bort gaser eller luftfickor i kyl- värmesystemen, endast kan den mildra symtomen en aning.

 • Blockerade rör, ventiler, bafflar och pumpar.
 • Microbubblor som ger ett isolerande lager i VVX, radiatorer ger sämre värme/kyla i systemen.
 • Korrosion, beläggningar, erosion m.m.
 • Sus i rören och andra störande ljud.
 • Luftning på övre komponenter för att få fram värme/kyla.
 • Kavitaion i pumpar ger sämre flöden, minskad värmekapacitet m.m.
 • Uppvärmingskostanden stiger igen.
 • Miljöaspekterna tilltar.

Dessa leder ofta till förtida och höga underhålls- och reparationskostnader.

Ett värme/kylsystem i en fastighet är diffusionen 0,1 mg/l per dygn i vanliga fall. Och det finns inget i ett värme/kylsystem som är absolut diffusionstät. Stål, järn eller olika sorters gummi/plast drar åt sig gaser in i fastighetens system, vad de än är märkta med. Och av de undertrycksavgasare jag jobbat med finns enbart ett fåtal som klarar hålla ner gaserna i ett fastighetssystem. Många säger att avgasarna skall kunna avgasa systemen ner till 1 mg/l. Men jag säger högst till 0,5 mg/l för bästa resultat. Och det gör inte många av maskinerna idag. Många klarar inte av att avgasa alls efter ett tag, för det behövs service och funktionsjustering varje år. Vissa avgasare kan t.o.m. dra in gaser i systemen efter ett tag om ingen ger service på dem, tyvärr.

Med ett Serviceavtal fungerar optimeringen varje år. Läs Mer

Vi har specialistkunskap, är nischade och har ett brett kompetensområde. CleanSys har den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem i fastigheterna. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också. 

Vi installerar en avgasare i fastighetens undercentral, för att få problemfria system. 
Detta kan bli lösningen på dina problem. 
CleanSys  hjälper dig att få ordning på systemen. 
Godkänd Installatör av Vento V Connect - AirSep - Reflex Servitec avgasare.


CleanSys Avgasning av kyl- värmesystem

Ett säkert tecknen på att systemvätskan innehåller höga gashalter är att  uppvärmning / nedkylning plötsligt helt eller delvis blir otillräcklig. Den vanligaste uppfattningen är här att det är ”luft” i systemet. Höga returtemperaturer och otillräcklig pumpkapacitet är också tydliga tecken. Detta kan naturligtvis innebära avsevärda energiförluster.
Avgasaren upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korrosion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Andra fördelar med Avgasaren är att ljudproblemen minskar, att köldbärarvätskan ej bryts ner och att användningen av kemikalier för nedbrytning av syre elimineras. Vi installerar och servar Avgasaren i Ert system. Air-sep® och Vento V Connect samt Servitec är de avgasare som CleanSys anser gör en riktig avgasning av alla gaser och ger systemens komponenter skydd. 

En gång avgasat - Alltid avgasat är vad många tror
En avgasare skall alltid vara fast monterad för att ge ett optimalt system. Då syre och gaser återigen är där till fullo efter 10-20 dagar och korrosionen är ett faktum.


  Även nya system kan på kort tid (1-2 år) få stora energiförluster, då systemvätskan bildat gaser som är aggressiva mot metaller. Detta bildar fort korrosion och magnetit som i sin tur bildar dessa beläggningar. Därför är det viktigt att rengöra och installera en avgasasare i kylsystem och värmesystemen för att dessa skall vara kostnadseffektiva och miljöriktiga. Bakterier och biofilm är sådant som uppstår av gaser och inte tvärtom som några gör gällande. 

I en ny fastighet är redan efter ett års konstant drift (inga renoveringar eller påfyllningar) har en del av syret bundit sig mot metallen som en oxid och bildar oxidation i systemet (syret i systemet sjunker) Syret sjunker så mycket så att det finns en balans mellan syret som bildar oxider och syret som diffunderar in i rörsystemet. Oxidation kan redan börja vid 0,4-0,5 mg/l beroende på pH-värdet och ledningsförmågan.


Läs Mer om Gaser i systemet

Kontakta CleanSys  för en kostnadsfri Kontroll. Kostnad kan tillkomma.
Thomas Rosenhoff direkt 0791 - 00 01 27
Har rengjort system för flertalet av de stora fastighetsförvaltare och fastighetsägare, från Stockholm ner till Malmö.
Karolinska, Areim, H2M, Newsec, IKEA, Corem, Wallenstam, Hufvudstaden, Sigillet, Europeiska Motor, FastPartner, Bostadsrättsföreningar, Ariem Property m.m.

AirSep Avgasare och Tryckhållning

Energieffektivisering

Installation Service Avgasare

 

 

Vad är energieffektivisering?

Sänkta energikostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för alla långsiktiga fastighetsägare. Nyckeln till detta är att finna vägar till bättre inomhusklimat samtidigt som energiförbrukningen sänks. Detta förutsätter en optimering av fastighetens installationer och styrsystem. 

I de flesta fastigheter finns det stora möjligheter att spara mycket energi och pengar på att effektivisera den dagliga driften. I kommersiella fastigheter minskar vi energiuttaget mellan 7-25% genom att optimera systemvätskan och systemen för de tekniska installationerna.

Energieffektivitet
Byggnadernas energiförbrukning är den största enskilda orsaken till klimatförändringen. Sverige har via EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Detta innebär att energibesparingsåtgärderna måste öka även i befintliga byggnader.

Ur fastighetsägarens synvinkel är energieffektivisering en faktor som i första hand påverkar energikostnaderna positivt. Därför ska bostadsbolaget i samband med varje underhållsreparation utreda möjligheten att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi.

Det lönar sig att eliminera allt överflödigt från den dagliga energiförbrukningen genom att optimera med CleanSys metoden och en injustering i VVS-systemets inställningar, samt täta värmeläckage till exempel genom att täta fönstren samt granska energianvändningsvanorna.

Återbetalningstiden av denna typ av energieffektivisering ligger på mellan 9-18 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på den europeiska marknaden.

Vi på CleanSys Sverige har mångårig erfarenhet att effektivisera energianvändningen i olika typer av fastigheter såsom villor, hyreshus, kontor, skolor, universitet, köpcentrum och idrottsanläggningar.ll du veta mer, kontakta gärna oss på CleanSys Sverige


Varning
Elektromagnetisk behandling

Jättebra grej för dricksvattnet.
Katastrofalt för värmesystem och kylsystem. 

 • * Tar inte bort syret i systemet - Korrosionen ett faktum
 • * Skapar luftfickor - Luftning av radiatorer nödvändigt  
 • * Mikrobubblor - Isolerar och ger högre energikostnad  

Med en rengöring från magnetit och en installerad avgasare, har ni alltid rent vatten i systemen (glykolblandning kylsystem).
Och alltid optimerad systemvätska med besparingar av energikostnaden. 

Katastrofalt för värmesystem och kylsystem Optimering Värmeåtervinning på IKEA

Optimering IKEA Värmeåtervinning

Thomas Rosenhoff

Ekonomisk Effektivt

Upp till 80 % av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning vilket visar att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett effektivare och mer hållbart sätt.


Energieffektivisering eller system effektivisering - är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft (enl. Svensk Energi).

 Identifiera Orsaker

CleanSys Sverige kan hjälpa energikunder att förbättra system effektiviteten genom att erbjuda energianalyser som granskar energivätskan och identifierar orsaker, och tillhandahålla utrustning, system och lösningar för att använda energin på ett mer miljöeffektiv och ekonomi effektivt sätt.

Byggnader står för cirka 40 procent av energiförbrukningen, främst för uppvärmning, kylning och drivning av elektrisk utrustning. Energieffektiv urban infrastruktur är en viktig faktor i en värld där mer än 5 miljarder människor kommer att bo i städer. Vi verkar för ett hållbart samhälle.

Att få rätt balans i system

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

Vårt Erbjudande

CleanSys erbjuder syrereglerautomationssystem som kan ge besparingar genom att justera temperatur samt energiförbrukning från fjärrvärme apparatur. Efter en rengöring i värmesystem och kylsystem installeras en av de bästa undertycksavgasarna, som optimerar energisystemet till värden som det var tänkt från början. Besparingar på upp till 25% och över är att förvänta sig efter systemeffektiviseringen med CleanSys metoden.

Kostnadsfri Analys och Besiktning
Ring:  0791 - 00 01 27

Installation av NoTap på Värmeåtervinning på Karolinska

#energieffektivisering #systemeffektivisering #urbanisering #energiförbrukning #besparing #fastigheter #cleansys #energioptimering #värmesystem #kylsystem

Läs vår Policy