#avgasare

Avgasning

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och per dygn i ett system).
Avgasare jag kommit i kontakt med har detta i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.
De avgasare vi installerar klarar ner till 0,3 mg/l i fastigheterna. De andra c:a 1 mg/l syre. 

Oavsett så säljer vissa in vad det står i dokumentationen, men vid syreprovning är ändå syret över 1 mg/l i systemen.
Syre skapar korrosion som i sin tur ger avlagringar. Avlagringar inkl. microbubblor fungerar som isolering och påverkar värme- och
kylöverföringen. Detta leder till lägre verkningsgrad för systemet och därmed högre energiåtgång och onödigt slitage
på komponenterna i systemet. 

Och att en avgasare utan service oftast ger mer syre in i systemet än de tar bort. Men med en årlig service på avgasaren räcker för att den skall få bort gaserna återigen.
Serviceavtal på avgasare         Mer Info

En avgasare i arbete med avgasning av ett golvvärmesystem. Efter en rengöring av systemvätskan, avgasades systemet. En hel del syre och gaser togs bort från golvvärmesystemet.

På filmen kan du se hur mycket luft och andra gaser ett litet system innehåller. Hur mycket luft och gaser innehåller ett större system då?

AVGASNING VÄRMESYSTEM, KYLSYSTEM OCH ÅTERVINNINGSSYSTEM

En vakuumavluftare används för behandling av cirkulerande vatten i värme/kylanläggningar. Det cirkulerande vattnet bör inte innehålla syre eftersom detta ökar risken för korrosion i systemen. För varje m3 obehandlad systemvätska omvandlas 10-15 g järn till korrosion. Obehandlad systemvätska innehåller 8-10 mg/l syre men med en vakuumavluftare kan syrehalten reduceras till mindre än 0,2 mg / l.

Det är allmänt känt att alla slutna energibärande system tar åt sig syre, vare sig det gäller värme eller kyla. Och med tiden infekteras av gaser och diverse lösa partiklar och beläggningar, vilket innebär betydande energiförluster, osäker drift och förkortad livslängd (LCC) i systemen. CleanSys använder en ny revolutionerande lösning som innebär rening av kontaminerade processvätskor under full drift, tills beläggningar och avlagringar försvunnit. Därefter en avgasning som tar bort aggressiva gaser i systemen. Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är CleanSys uppgift. Gaser, antingen som fria bubblor eller upplösta i vatten, orsakar "luftproblem" som ofta leder till systemskador. Inga andra metoder klarar att ta bort syre, gaser etc. än våran avgasare. Avgasaren tar bort källan till microbakteriella ämnen, genom att dessa inte får näringen de behöver. 
Elektromagnetiska metoder tar inte bort gaser eller luftfickor i kyl- värmesystemen, endast kan den mildra symtomen en aning.

 • Blockerade rör, ventiler, bafflar och pumpar.
 • Microbubblor som ger ett isolerande lager i VVX, radiatorer ger sämre värme/kyla i systemen.
 • Korrosion, beläggningar, erosion m.m.
 • Sus i rören och andra störande ljud.
 • Luftning på övre komponenter för att få fram värme/kyla.
 • Kavitaion i pumpar ger sämre flöden, minskad värmekapacitet m.m.
 • Uppvärmingskostanden stiger igen.
 • Miljöaspekterna tilltar.

Dessa leder ofta till förtida och höga underhålls- och reparationskostnader.

Ett värme/kylsystem i en fastighet är diffusionen 0,1 mg/l per dygn i vanliga fall. Och det finns inget i ett värme/kylsystem som är absolut diffusionstät. Stål, järn eller olika sorters gummi/plast drar åt sig gaser in i fastighetens system, vad de än är märkta med. Och av de undertrycksavgasare jag jobbat med finns enbart ett fåtal som klarar hålla ner gaserna i ett fastighetssystem. Många säger att avgasarna skall kunna avgasa systemen ner till 1 mg/l. Men jag säger högst till 0,5 mg/l för bästa resultat. Och det gör inte många av maskinerna idag. Många klarar inte av att avgasa alls efter ett tag, för det behövs service och funktionsjustering varje år. Vissa avgasare kan t.o.m. dra in gaser i systemen efter ett tag om ingen ger service på dem, tyvärr.

Med ett Serviceavtal fungerar optimeringen varje år. Läs Mer

Vi har specialistkunskap, är nischade och har ett brett kompetensområde. CleanSys har den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem i fastigheterna. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också. 

Vi installerar en avgasare i fastighetens undercentral, för att få problemfria system. 
Detta kan bli lösningen på dina problem. 
CleanSys  hjälper dig att få ordning på systemen. 
Godkänd Installatör av Vento V Connect - AirSep - Reflex Servitec avgasare.


CleanSys Avgasning av kyl- värmesystem

Ett säkert tecknen på att systemvätskan innehåller höga gashalter är att  uppvärmning / nedkylning plötsligt helt eller delvis blir otillräcklig. Den vanligaste uppfattningen är här att det är ”luft” i systemet. Höga returtemperaturer och otillräcklig pumpkapacitet är också tydliga tecken. Detta kan naturligtvis innebära avsevärda energiförluster.
Avgasaren upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korrosion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Andra fördelar med Avgasaren är att ljudproblemen minskar, att köldbärarvätskan ej bryts ner och att användningen av kemikalier för nedbrytning av syre elimineras. Vi installerar och servar Avgasaren i Ert system. Air-sep® och Vento V Connect samt Servitec är de avgasare som CleanSys anser gör en riktig avgasning av alla gaser och ger systemens komponenter skydd. 

En gång avgasat - Alltid avgasat är vad många tror
En avgasare skall alltid vara fast monterad för att ge ett optimalt system. Då syre och gaser återigen är där till fullo efter 10-20 dagar och korrosionen är ett faktum.


  Även nya system kan på kort tid (1-2 år) få stora energiförluster, då systemvätskan bildat gaser som är aggressiva mot metaller. Detta bildar fort korrosion och magnetit som i sin tur bildar dessa beläggningar. Därför är det viktigt att rengöra och installera en avgasasare i kylsystem och värmesystemen för att dessa skall vara kostnadseffektiva och miljöriktiga. Bakterier och biofilm är sådant som uppstår av gaser och inte tvärtom som några gör gällande. 

I en ny fastighet är redan efter ett års konstant drift (inga renoveringar eller påfyllningar) har en del av syret bundit sig mot metallen som en oxid och bildar oxidation i systemet (syret i systemet sjunker) Syret sjunker så mycket så att det finns en balans mellan syret som bildar oxider och syret som diffunderar in i rörsystemet. Oxidation kan redan börja vid 0,4-0,5 mg/l beroende på pH-värdet och ledningsförmågan.


Läs Mer om Gaser i systemet

Kontakta CleanSys  för en kostnadsfri Kontroll. Kostnad kan tillkomma.
Thomas Rosenhoff direkt 0791 - 00 01 27
Har rengjort system för flertalet av de stora fastighetsförvaltare och fastighetsägare, från Stockholm ner till Malmö.
Karolinska, Areim, H2M, Newsec, IKEA, Corem, Wallenstam, Hufvudstaden, Sigillet, Europeiska Motor, FastPartner, Bostadsrättsföreningar, Ariem Property m.m.

AirSep Avgasare och Tryckhållning

Installation och Service Avgasare

Klimatsmart och energieffektiv

Installation
Avgasare

Ger besparingar

GODKÄND INSTALLATÖR

 • Vento 14.1 Connect med Compresso Tryckhållning

  SWECO

  Installation avgasare SWECO

 • Vento 8.1 Connect

  SWECO

  Installation avgasare SWECO

Installation

 • Undertrycksavgasare

  Offert

 • Litet Magnetitfilter

  Offert

 • NoTap (om inget uttag)

  Offert

 • Installationsmaterial

  Offert

 • Arbete

  Offert

 • Ev. Optimering

  Offert

 • + Serviceavtal

  Offert

 • Utforska

  Vätskeanalys

  Syrehalt, Magnetit, Bakterier
  Konduktivitet, Fouling
  Mikrobubblor, pH-värdet

 • Åtgärda

  Optimering

  Rengöring från
  Magnetit, Partiklar
  Gaser och Bakterier

 • Säkerställ

  Serviceavtal

  På avgasare
  Funktionen kan fallera
  och ge gaser i systemet

 • Kylsystem

  SWECO-Huset Stockholm

  I detta kylsystem kördes en optimering med magnetitfilter och byte av avgasare till en Vento 14.1 Connect. Som kopplades ihop med befintligt Compresso tryckhållningssystem. 
  Huset är 65 meter högt.

 • Partikelfilter

  Filtrerar Magnetit och Partiklar

  Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. 

Lång erfarenhet
av Avgasare

CleanSys har lång erfarenhet med att installera och serva de flesta avgasare. Dessa maskiner är väldigt känsliga mot ändringar i systemet: Tryck, magnetit eller aggressiv vätska. 
Med ett serviceavtal säkerställer ni en lång livslängd med optimal funktion på Er installerade avgasare.

CleanSys ger Er möjligheten att få en ekonomisk och miljöeffektiv fastighet i Er portfölj.

Säkerställ en minskad energikostnad som kan minska Er budget.

Kontakta oss redan idag, då vi har en framförhållning idagsläget.

010 - 7500 754  |  0791 - 00 01 27

__________________________________________

Serviceavtal

Serviceavtal CleanSys Sverige

Serviceavtal
Avgasare - Tryckhållning

Med ett serviceavtal har fastighetens system alltid ha en optimerad och exakt systemvätska.

Utöver energieffektivisering och energioptimering så kan CleanSys idag erbjuda serviceavtal för fastigheters avgasare och tryckhållningssystem. Oavsett om ni har gjort en energieffektivisering tidigare – eller bara har behov av en översyn av er fastighets värme/kyla - är detta något för er!

Med ett serviceavtal hos CleanSys säkerställer ni på ett optimerat samt en alltid fungerande och hållbar fastighet. Genom regelbundet underhåll av er värmecentrals funktioner och ert kylsystem, kan vi ge er en fastighet som får förlängd livslängd och alltid med en energibesparing! Du slipper fundera över service, tillsyn och kontroll av din värmecentral och kylsystem, samtidigt som fastigheten blir mer driftsäker och ekonomisk i uppvärmningen och kylningen.

Vad ingår i ett  serviceavtal?
Vi kommer och gör service på avgasare samt tryckhållning där vi även tar en analys på vätskan för att säkerhetsställa att funktionen är exakt.
Detta gör vi 1-2-4 gånger per år. (Beroende på fastighet.)
Ni får även tillgång till support/felanmälan på webben.
Ett supportnummer bara för Er med Serviceavtal.

Ring för mer Info:
010 - 7500 754
0791 - 00 01 27

 

Kontakta Oss

QVT AB Serviceavtal

Vad kostar det?

Vi tar idag ingen avgift per fastighet för serviceavtalet.

En fast avgift vid varje servicetillfälle. 
Ev. material fås med rabatterade priser.
Vid fler system i samma fastighet, en mindre avgift per system.

Telefon
010 - 7500 754
0791 - 00 01 27

Kontakta Oss

INNEHÅLL SERVICEAVTAL

 • Justering Avgasare

 • Filterrensning Avgasare

 • Funktionstest Avgasare

 • Tryckhållningskontroll

 • Avsyning Läckage


Försäljning - Installation - Service

O2-X avgasare

O2-X

Den moderna avgasaren

En högeffektiv avgasare som effektivt avluftar och sanerar värme/kylsystem såväl nya som befintliga. 

Läs Mer

Läs vår Policy