Ozon Fri Teknik

När luften lämnar ventilationen är den fri från partiklar, mikroorganismer och gasformiga emissioner inklusive ozon. Med en Ozonfri Jonisering fås en hög kvalitet på inomhusluften. RLT joniseringsaggregat skiljer sig från traditionell jonisering på marknaden där partiklar sätter sig på tak och väggar. Nackdelen med dessa är att partikelfiltreringsförmågan successivt försämras med tiden. Det i sin tur leder till att dessa aggregat kräver regelbunden service. En nackdel är också att virus och bakterier kan leva kvar under lång tid vilket kan utgöra en risk för smittspridning i den omgivande miljön.


Effektiv Teknik

Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. Resultatet blir en ren och frisk luftmiljö som uppfattas svalare och fräschare. Tillväxt av mögel förhindras samtidigt som utrymmet upplevs friskare.  Redan efter 5 minuter av bipoljonisering med rätt joniseringsnivå reduceras den relativa partikelhalten med upp till 95%.

Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa. Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler.

Vi använder Ozonfri Bipolär jonisering

Bipolär jonisering (även kallad Needlepoint bipolär jonisering) är en teknik som kan användas i ventilations-system eller bärbara luftrenare för att generera positivt och negativt laddade partiklar. Tillhandahållna tillverkare har data för att visa effektivitet, tillverkare av dessa typer av enheter kan marknadsföra denna teknik för att undvika virus, inklusive SARS-2-COV, viruset som orsakar COVID-19, från luften eller för att underlätta ytdesinfektion av ytor inom ett behandlat område. Det här är en framväxande teknik, och lite forskning är tillgänglig som utvärderar den utanför laboratoriet. Som typiskt för nyare teknik är bevisen för säkerhet och effektivitet mindre dokumenterad än för mer etablerade, såsom filtrering. Bipolär jonisering har potential att generera ozon och andra potentiellt skadliga biprodukter inomhus, såvida inte specifika försiktighetsåtgärder vidtas i produktdesign och underhåll. Om du bestämmer dig för att använda en enhet som innehåller bipolär joniseringsteknik, rekommenderar EPA att använda en enhet som uppfyller UL 2998 Standard Certification (Miljötreparationsvalideringsprocedur (ECVP) för noll ozonutsläpp från luftrenare) vilket alla RLT AB produkter gör.

Ren luft med ozonfri jonisering

Forskare om

Jonisering


Tekniken är en joniseringsapparat som ger partiklar i luften en negativ laddning. Dessa dras sedan till en positivt laddad uppsamlingsplatta. Vid experiment i renrum med partikelfri luft, sprejade man ut 100 miljoner av en ofarlig form av virus. Och på en timme var 40 miljoner av dem uppsamlade. - Utrustningen tar upp virus. Metoden är nu på väg att kommersialiseras och vi tror att den kan bli användbar på allmänna platser såsom sjukhus, väntrum, flygplatser samt andra offentliga platser där mycket folk samlas och under utbrottstider.
LiU-forskarna har tillsammans med andra forskare i Sverige nyligen gått samman i en ansökan om forskningsmedel från EU. Med bara tre veckors ansökningstid gick EU ut med ett anslag på 100 miljoner kronor för att ta in forskningsprojekt kring det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19.
Läs hela Forskningsrapporten Jonisering/virus.
För köpcentrum, sjukhus, flygplatser, fartyg, bio, kommersiella fastigheter m.m. I ventilationen.

Rensar bort covid-19 i luften

Ren Luft

Våra joniseringsaggregat tar effektivt bort damm och partiklar i luften på fastighetsventilationen och i köpcentrum beroende på nedsmutsningsgraden. Vi installerar ett passande aggregat med bästa driftsläge för att uppnå korrekt joniseringsnivå.
Cleansys erbjuder ett energissnålt sätt att rena inomhusluft i klimatreglerade lokaler med ett minimum av underhåll, endast kontrollera och vid behov byt ut förfiltret. 

  • Ozonfri jonisering

  • Tar bort alla lukter

  • Renar från alla bakterier

  • Bryter ner luftburna virus (covid-19 med)

  • Tar bort statisk elektricitet

  • Installation Service undertrycks avgasare

Soprum - Storkök

Med joniseringsaggregat minskar effektivt oönskade lukter i soprum (miljörum, miljöstationer).
Lukter, bakterier och mikroorganismer bryts ner så att förruttnelser saktar ner. Istället för dyr kylning i samband med restaurang-avfall.

Du använder joniserings-aggregat för kontinuerlig luktborttagning i soprummen. Dessa joniseringsaggregat hängs enkelt upp på vägg eller tak.
Placera aggregatet högt upp, för en bättre spridning.

Joniseringen inuti maskinen tillför negativa joner, där den utjämnar plusjoner och ger då ren luft utan lukter.
Det är viktigt att eventuell frånluftsventil är så långt ifrån joniseringsaggregatet som möjligt så att jonerna får möjlighet att spridas sig i rummen.

Odörer i soprum

Användningsområden

Jonisering av tilluft används bland annat på kontor, affärslokaler, skolor och sjukhus för att förbättra luftkvaliteten och lindra inomhusluftproblem. Tekniken används även på pumpstationer och vid avfallshantering för att avlägsna lukter och i industrilokaler för att avlägsna höga halter av kemiska föroreningar. Tekniken är energisnål och kan med en installation påverka stora luftmängder. Även om tekniken används flitigt finns det fortfarande flera frågetecken gällande dess effektivitet, reningsmekanismer samt riskerna att det bildas ozon som biprodukt.
Vårt joniseringsaggregat bildar inte Ozon.

Var 5:e person i Sverige har problem

Svidande ögon och irriterade luftvägar. Var femte svensk har fysiska besvär av inomhusluften hemma, enligt en ny miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten. Orsakerna kan vara flera – och det kan vara värt att investera i en joniseringsaggregat från RLT. Ozonfri Jonisering är fördelaktigt för dem som lider av astma, allergi eller annan känslighet men även för alla som vill undvika parfymer och allergener.

– Med en bra joniseringsaggregat skapas bättre inomhusluft, inte för bara personer som har luftvägsproblem och allergier, utan även tar den bort bakterier och luftburna virus i luften.

Joner och Hälsa

Negativa joner har även visats påverka serotoninutsöndringen hos människor och djur samt stimulera tillväxten hos växter (Krueger 1976). Serotonin är en signalsubstans som verkar i nervsystemet och kan kallas för må-bra-hormonet, eftersom den har kopplats till bl.a. depression och påverkar koncentrationsförmågan, impulskontroll, sömn och sexlust. Jonisering saluförs och används av vissa som en alternativ behandlingsmetod för bl.a. depression och trötthet.
Alla är inte övertygade om att jonkoncentrationen inomhus har en betydelse för hälsan. Undersökningar som gjorts på joners biologiska effekter har kritiserats för att inte vara vetenskapligt korrekta. Det har även ifrågasatts huruvida skillnaden mellan jonkoncentrationerna inomhus och utomhus är tillräckligt stor för att överhuvudtaget ha en betydelse. Bl.a. Johnsen m.fl. (1997) undersökte huruvida jonisering kunde minska upplevda symptom i inomhusmiljön hos personer med astma, men kunde inte se någon effekt.
Den negativa hälsorisken som dock framkommer mest i samband med användning av jonisering är bildningen av ozon som biprodukt och de effekter det kan medföra.
(Vårt ventilationsjoniseringsaggregat bildar ingen Ozon.)

Jonisering Ventilation av CleanSys

Sjukhus och Laboratorium miljöer

1. Joner bryter ner adsorbent materialet i provtagningsröret. Joner tränger in i det porösa Tenax-adsorbent materialet och kan genom reaktioner med det bilda olika nedbrytningsprodukter. Joner förorsakar sekundär porositet, vilket exponerar adsorbentmaterialet for ytterligare nedbrytning. Nedbrytning av adsorbentmaterialet med joner kan pågå under provrörets hela livstid. Detta orsakar falska positiva resultat med förhöjda koncentrationer av bl.a. bensaldehyd, acetofenon, bensenacetaldehyd, bensofenon.

2. Joner bryter ner VOC som redan fastnat i provroret. Nedbrytning av föreningar som redan fastnat på adsorbenten orsakar två typer av felresultat: bildning av nedbrytningsprodukter från reaktionerna (falska positiva resultat) samt att koncentrationen hos de VOC som bryts ner kommer att vara lägre an de borde (falska negativa resultat). Speciellt utsatta for nedbrytning ar foreningar med dubbelbindningar, t.ex. terpener, styren, alkoholer och n-aldehyder. Mattade terpenoider, liksom 1,8-cineole, camphor och bornylacetat påverkas inte av joner, medan terpener och terpeonider som innehåller en, tva eller flera dubbelbindningar bryts ner i ordningen ƒ¿-terpinen > linalool > limonen > ƒ¿-pinen > ƒÀ-pinen > camphene (som exempel), helt enligt deras reaktionskonstanter for reaktionen med ozon (Calogirou m.fl. 1996). Radikaler och reaktiva mellanprodukter som bildas vid reaktionerna kan orsaka vidare nedbrytning av både adsorbentmaterialet och andra VOC. Nedbrytningen av VOC i provröret bildar bl.a. syror, aldehyder, ketoner, peroxider, syreradikaler, kvaveradikaler, organiska radikaler.

3. Joner reagerar med småmolekylara orenheter som kan finnas kvar i adsorbentmaterialet efter tillverkningen. Reaktionsprodukterna som bildas försvinner dock efter ett man använt Tenax-röret ett antal gånger, eftersom orenheterna endast finns i små mängder och förbrukas av ozonet och/eller avlägsnas under analysprocessen med analysinstrumentet. Detta ar alltså främst ett problem da man använder nya Tenax-ror. Exempel på föreningar som bildas vid nedbrytning av orenheter ar benzaldehyd, acetofenon och fenol.


Redan 2009 började Professor/Virologen Lennart Svensson med att forska om Influensa Virus
"där covid-19 nu ingår".
Läs: Artikel 2 Dec 2009

"F
örsök att samla in coronavirus från luft i högrisklaboratorium på Karolinska Institutet (KI) med Rolf Nybom. Där kommer vi att använda en vanlig och ”snällare” form av coronavirus. Vi har visat att det fungerar med jonisering mot influensa, vinterkräksjuka och rotavirus. Vi kan dessutom förhindra smittspridning av dessa.
(Liu) Lennart Svensson (KI) Rolf Nybom Källa

Forskning om Jonisering - Covid-19 Källa

Professor Lennart Svensson Linköpings Univeristet
#jonisering #renluft #ozonfri #bakterier #influensa #covid-19 #smittspridning #ventilation #köpcentrum #sjukhus #flygplatser #biosalonger #fastigheter #soprum #fartyg

Globalt ökat intresse för jonisering

Jonisering har fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska joniseringsdistributörer efter utbrottet av coronavirusepidemin i Kina. Ett av skälen till det ökade intresset för joniseringsaggregat är en publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet och Linköpings universitetssjukhus. Forskningsstudien pågick under drygt sju år under ledning av professorerna Lennart Svensson och Hans Wigzell som också fick rapporten publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” i juni 2015. Studien påvisar att joniseringsteknologin kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften.

Hela rapporten från studien kan ses på https://www.nature.com/articles/srep11431.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man hittat partiklar av coronavirus i ventilationssystemet, till och med uppe på vinden. – Det är ytterligare stöd för att det finns en luftburen smitta, säger Lennart Svensson, professor i molekylär virologi på Linköpings universitet och Karolinska institutet.

I artikeln i Di.se uttalar sig en representant för Folkhälsomyndigheten och hävdar i en skriftlig kommentar ”Maskiner som renar luften från virus är således verkningslösa mot just corona” och ”Dessa ger inget mervärde mot corona”, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Men alla håller inte med om det, bland andra Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, som stod bakom den sjuåriga forskningsstudien och publiceringen i ”Nature Scïentific Reports” 2015. Han påstår att Folkhälsomyndigheten inte vet vad de pratar om när de påstår att coronaviruset inte är luftburet. ”De får säga vad de vill på Folkhälsomyndigheten – jag vidhåller att viruset finns i luften, för det är på det sättet som det kan förmedlas över till någon annan”, säger Lennart Svensson och hänvisar också till studier av virusen Sars och Mers, som i likhet med den nu aktuella covid-19 också är coronavirus. Därför vet han att luftrening genom joniseringsteknik är verkningsfullt mot covid-19.

Jonisering av tilluft

Vad behöver vi?

Det finns en uppsjö av olika joniserande luftrenare som skiljer sig med hänsyn till joniseringsteknik, storlek, användningsändamål och kvalitet. En joniserande luftrenare, eller jonisator, är en apparat som renar inomhusluften genom att öka mängden joner. Joniseringstekniken används även i elektrostatiska filter och ofta som ett tillägg i luftreningsapparater, men dessa behandlas inte här. Joniserande luftrenare används för att rena inomhusluften på föroreningar liksom partiklar, mikrober, lukter, bakterier, luftburna virus och flyktiga organiska föreningar. Jonisering används även för att neutralisera statisk elektricitet i olika industriella omgivningar. Joner spelar en viktig roll i atmosfärens självrenande processer, och genom att artificiellt öka mängden joner i inomhusluften strävar man till att skapa liknande renande mekanismer inomhus

Läs vår Policy