Tjänster

Kylsystem    Kyltorn

Redan problem med kylsystemet? Energislukande med stor kostnad?Ej kyla i alla utrymmen?Rädd för bakterierläcka i kyltornet eller i ventilationen?

CleanSys rengör fastighetens kylanläggning och får den effektiv och driftsäker. Varje grad bättre kylförmåga sänker energikostnaden med 12%.Den mest kompletta metoden är CleanSys metoden för rengöring och energi effektivisering av kylväxlare, kylsystem, kylmaskiner och kyltorn m.m. Rengöring av kylsystem, kyltorn innan uppstart skall vara ett krav i ditt underhåll, biofilmen kan innehålla både Legionella och andra bakterier som gömmer sig vilket ger försämrad effekt och en allvarlig hälsorisk har uppstått. CleanSys har en komplett metod för rengöringen av fastighetens kyltorn.

CleanSys rengör kylsystem inom fastighetssektorn. Vi  har en lång erfarenhet av systemrengöring. Genom en rengöring av kylsystemen håller man effektiviteten på en högre nivå och komponenternas kondition hålls i bättre skick. Vår affärsidé är uppbyggt på att vi ger snabb service till våra kunder i hela Sverige exakt den tid de behöver det. När våra kunder har servicestopp på kylan skall vi sköta vårt jobb så snabbt och effektivt som möjligt. Eftersom vi istället för många anställda har ett expert kunnande har vi låga fasta kostnader. Genom detta upplägg kan vi erbjuda förmånligare lösningar, kortare leveranstider och en mera flexibel service. Men vi har ändå kapaciteten att anta oss stora och krävande projekt. Genom en rengöring förlängs kylsystemets livslängd, du undviker långa driftstopp och dessutom sparar du energi. Energisystem, oavsett typ, kan p.g.a beläggningar i rören få en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras med miljövänliga medel. Värmeöverföringsytorna blir lätt belagda med exempelvis kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer, bakterier eller olja. T.ex. en beläggning på endast 1,0 mm microbubblor i en växlare kan minska värmeöverföringen med över 25 %. Bakterier i ett kylsystem eller kyltorn kan vara en katastrof och kostsamt för fastighetsägaren. Med andra ord, du sparar pengar på att rengöra kylsystemet i tid. Efter rengöringen av kylsystemet installeras en Vento Avgasare, som tar bort alla gaser och syre. Detta gör att kylsystemet inte får tillbaka magnetit och beläggningar. Bakterier får inget fäste längre. Bara en avgasning (utan fast installation) håller 1 månad då diffusionen av syre är minst 0,1 mg/l och dygn och bakterier kommer sakta tillbaka. Därför är en fast installation av avgasare att föredra i kylsystemen för att säkerställa ett optimerat bakteriefritt system.

Biofilm har i vatten och speciellt i kylsystem rätt förutsättningar för tillväxt: rätt temperatur, höga halter av näringsämnen och solljus. Varje år kostar biofilm industrin miljarder: Biofilm minskar värmeöverföringen och ökar din energiförbrukning Biofilm ger en miljö för aeroba/anaeroba bakterier som genom korrosion fräter på ditt system Biofilm är en källa för farliga bakterier som t.ex legionella m.m. Flera tidiga utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn på taket till byggnader. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften. CleanSys metoden säkerställer att detta inte sker. En minskning av korrosionen ökar systemens effektivitet och förlänger livslängden i hela systemet och de ingående tekniska vattenarmaturer som innebär färre vattenläckage och vattenskador. CleanSys kemikaliefria behandlingssystem utförs under drift, och tar cirka en till två veckor per system. CleanSys arbetar med både privata och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt en rad av bostadsrättsföreningar. #energieffektivisering #optimering #kylsystem #kyltorn #legionärssjuka #aeroba #anaeroba #bakterier #biofilm

Magnetit, beläggningar och bakterier

Energikostnad - Driftkostnad

Fortsätt läsa

Systemvätskans inverkan

Vid mycket Syre, kolsyra har systemet korrosions problem (högre underhållskostnader). Med mycket kvävgas försämras de energibärande egenskaperna (högre driftkostnader).
Om det finns föroreningar, magnetit som cirkulerar med systemvätskan. Då är det en pågående korrosion. Om magnetit inte cirkulerar utan ligger i lågpunkter är det oftast låg syrgashalt i systemet.

 Korrision Triangeln


Om bubblor fastnar på provbehållarens insida (vid analysen) eller vätskan skummar vitt. Då är det dags att rengöra och installera en riktig avgasare. 0,1 mm bubbel film (fouling) på insidan av värmeväxlaren, kondensator eller förångare, motsvarar 16 mm koppar isolering.

Besiktning och åtgärd

Om systemvätskans syrgashalt är mindre än 1 mg/l och det är ren klar vätska.
Håll koll på systemvätskan.
 

Om syrehalten är mer än 1 mg/l, förekomst av kolsyra, vätskan skummar vitt, har bubblor insidan av provbehållare (fouling), har svarta partiklar (magnetit). Om något/några eller alla problem.
Rengör och installera bästa avgasaren.

Om systemvätskan luktar illa, är gulaktig, har lågt pH värde, hög konduktivtet och skummar. Då är det troligen kemikalier i vätskan. När golv i undercentralen är rödbruna (mörkare än rost) eller när vätskan blir rödbrunt där det läcker och dunstar vid pumpar, ventiler är det förmodlingen kemikalier i vätskan.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasaren.

Om konduktiviteten är högre i systemet än i tappvattnet finns förmodligen något tillsat i systemvätskan som ökar de galvaniska strömmarna och blir aggressivt mot metaller, packningar och bussningar.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasare.

Du kanske frågar dig:
 • Hur håller jag jämna steg med teknik/miljöutvecklingen och ändå inte överskrider budgeten?
 • Kan jag verkligen sänka mina energi- och driftskostnader genom att rengöra mitt system med den senaste tekniken?
 • Vilka avbrott i anläggningens drift kan jag förvänta mig om jag rengör mitt system?
 • Med dagens slit och släng-filosofi, hur hanterar vi slaggprodukterna?
 • Minskar felanmälningar om värme och kyla?
 • Varför har jag gaser i mina system, kan de värsta haverierna orsakas av kavitation?
 • Återvinningssystemet ger ingen besparing, vad gör vi?Utrustning från 90-talet fungerar idag tillsammans med toppmoderna tekniska fastighetssystem! Genom att systemeffektivisera din befintliga utrustning till ett toppeffektivt modernt system får du den senaste tekniken tillsammans med miljö-rena system och håller dig fortfarande inom budgeten. Utrustning i drift kan behållas idag, imorgon och i över 20 år till. Ett system med magnetit och beläggningar förstörs i förtid, detta orsakar dig en onödigt stor kostnad.

 

Systemeffektivisering av fastigheter

Att upprätthålla drift med hög prestanda för din fastighet

Skapa hållbara, effektiva fastigheter genom våra tjänster för energieffektivisering av fastigheter. Tjänsterna förbättrar fastigheternas energieffektivitet och bibehåller eller till och med förbättrar produktiviteten. Allt detta uppnås utan att ge avkall på komfort eller kvalitet för fastighetens användare. Våra avancerade koncept av energioptimering säkerställer att besparingen uppnås, både på energikostnaden och driftkostnaden.

I de flesta fastigheter finns det stor problematik med kärvande termostater och ventiler, ojämn värme och högt sys­tem­slitage. 

Riktig vattenbehandling klarar ditt system 

Framför all skall man aldrig använda medel miljövänliga eller ej i ett system vid rengöring. Vid urspolningen av dessa medel stannar en del kvar och bildar så småningom aggressiv systemvätska och går hårt systemets komponenter. Låt er inte övertalas att använda medel i systemvätskan, den skall alltid enbart vara rent vatten.

CleanSys har tagit fram ett koncept som enkelt löser problemen i värmesystem, kylsystem och återvinningssystem.

Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. Det installeras sedan en avgasare i systemet (Vento V Connect, den bästa på marknaden).
CleanSys  kan idag erbjuda Er mobila rengöringsteam som kommer ut och rengör Er fastighets värmesystem, kylsystem och återvinningssystem, oavsett ditt systems storlek och kondition. Slaggprodukterna tas om hand och körs till deponi, för att spara på miljön. Vilket CleanSys är ensam om i branschen.

En rengöring av värmesystem, kylsystem och återvinningssystem får absolut inte innehålla kemikalier. Systemvätskan skall behållas (endast aggressiv vätska skall bytas). 
Våra Vento avgasare skall alltid installeras då inga andra metoder tar bort syret (absolut inte elektromagnetiska metoder). 
CleanSys metoden är den enda metod som tar bort källan till magnetit, beläggningar och gaser. De andra tar bara bort symtomen tillfälligt, inte källan.

Återvinningssystem har oftast dåligt flöde och är eftersatta i underhåll, CleanSys åtgärdar detta med en energieffektivisering som ger dig besparingen åter.

Åtgärder att förbättra effektiviteten i befintliga fastigheter eller för att uppfylla specifikationer som anges vid nybyggda kan inte uppnås utan att inkludera åtgärder för att ge förutsättningarna till optimala värden för systemvätskan. Kemikalier, elektromagnetiska strömmar, magnetit och gaser får konsekvenser för effektiviteten på värmeöverföringen genom att bland annat förorsaka avlagringar och igensättning av systemen. Orsaken kan vara rester som blivit kvar sedan byggfasen eller ha förorsakats av korrosion, utfällning av mineraler, bakterietillväxt eller vattenföroreningar. Genom att ta bort källan till att pH, alkanitet och hårdhet så sätts vattnet i balans vilket förhindrar ytterligare korrosion och därmed ger effektivare och energisnålare kylsystem och värmesystem som håller många år längre utan att byta ut stammar och komponenter. CleanSys metoden tar bort källan och ger fastigheten energieffektiv systemvätska, ger även driftteknikern mindre att utföra med värmesystemen och kylsystemen. Klagomålen från hyresgästerna minskar drastiskt, inga mer luftningar av radiatorer.

cleansys Rengjort rör från beläggningar

Korrosion och Behandling

Korrosion gör att metaller (till exempel järn, koppar, mässing) frigörs i det cirkulerande vattnet i värmesystem och kylsystem. När dessa metaller kommer i kontakt med de varmaste delarna bildas beläggningar. Dessa beläggningar skapar korrosionsangrepp på underliggande metall, vilket i sin tur skapar mer korrosion som i sin tur… Ja, det är lätt att förstå. Det blir ett evigt ekorrhjul. Järn som fäller ut bildar järnhydroxid, som omvandlas till magnetit. Magnetit är en mycket svårlöslig beläggning. I blandning med bl.a. luft, kalk och salt bildas beläggningscement. Vi använder oss alltid av skonsamma material för att lösa alla typer av beläggningar. Dessa beläggningar tar CleanSys sedan tar hand om på miljövänligt sätt.

 • Magnetit bildas vid korrosion som äter syret och ingår i rost och gör systemvätskan svart.
 • Magnetit sätter igen ventiler, nålventiler m.m. och kan även göra att nya pumpar kärvar ihop när de varit avstängda under sommaren.
 • Magnetit har en slipande effekt som nöter på komponenter. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på axeltätningar.
 • Smuts och avlagringar bildas framförallt genom korrosion i system med gashaltiga systemvätskor. En del av föroreningarna kan hänföras till installationen, där glödskal och grader blivit kvar, samt även från rör, ventiler och pumpar som bär på föroreningar.
 • Därför är en systemeffektivisering och en installerad kvalitéts avgasare nödvändigt för ett välmående system i balans och skapar ingen nybildning av magnetit eller korrosion.

Magnetit i återvinningssystem Tensta

Utan att CleanSys  varit i systemet.

Kalk och järn som blandas med salter och mineraler i ditt systemvatten bildar slam. När detta slam når de kall/varmaste platserna i systemet, till exempel värmebafflar, fastnar slammet lätt och bildar beläggningscement. Beläggningscementen har en stark isolerande effekt. Det räcker med endast ett tunt lager beläggning, för att systemet ska tappa en stor del av sin effektivitet. Därför är det viktigt att hålla sitt värmesystem och kylsystem kontinuerligt rent!
Tillsammans med ett skikt microbubblorna som sätter sig som en vägg i VVX och radiatorer, bildas en isolerande effekt som 16mm koppar. 
Idag finns det microbubbel avskiljare, som tyvärr inte tar bort dessa. Då endast våra kvalitéts avgasare kan ta bort dem helt (syre, kväve m.m.).

Vissa kommuner har hårt vatten (>10 °dH) vilket ger kalkavlagringar, som ökar i mängd ju varmare vattnet är, då blir även pH högt i systemen. Binds tillsmmans med den fria kolsyran som har frätande egenskaper och bildar beläggningar. Vid analys av kolsyrans inverkan måste man även beakta pH-värde och totalhårdhet. Förekomst av kolsyra i kombination med låga pH- och hårdhetsvärden gör vattnet väldigt aggressivt. Snabb korrisionen är ett faktum och dagens tunna radiatorer rostar sönder på 2 till 4 år.

Vid behandling av kall -hetvattensystem oavsett storlek, är balansen i systemmiljön det viktigaste. Att enbart ta hänsyn till exempelvis pH-värdet är som att köra en bil med punktering. CleanSys  lägger pusslet av alla värden i systemmiljön och genererar därmed en så stor besparing för dig som möjligt.

Även den fortsatta efterbehandlingen är otroligt viktig för att hålla ett så energisnålt system som möjligt. Genom våra serviceavtal fortsätter vi att hålla ditt system optimalt år efter år.

Rengöringsprocessen pågår hela tiden utan att störa driften av kylsystem och värmesystem. Kontroll/Prover tas regelbundet under tiden tills igensättningar och smutspartiklarna försvunnit. Vassle och Natriumisoaskorbat som är ett antioxidationsmedel som framställs syntetiskt som ett salt av isoaskorbinsyra. Sammansättningen och funktionen är till stor del samma som hos askorbinsyra. Detta ingår i det miljövänliga rengöringsmedlet som tillsättes i systemen vilka är nästan igensatta. Medlet upplöses vid nedbrytningen av beläggningen och är borta efter rengöringen.

I ett värmesystem, kylsystem eller återvinningssystem får det absolut inte finnas några kemikalier, då systemvätskan får onödigt låg värme/kyl överföring. Samt att systemvätskan är mottaglig för aggressiva ämnen, som fräter sönder fastighetens komponenter fort.

slideA-2

Efter processens slut rekommenderar vi ett löpande serviceavtal för att vi ska kunna garantera att vattnet i ditt kylsystem och värmesystem även fortsättningsvis förhindrar alla typer av oxidation och syreinnehåll. Ett system, som kontrolleras och doseras rätt efter första filtreringen, filtreras därefter under kortare perioder men med långa mellanrum.

Efter avslutad process erhåller Er fastighet ett slut kontrolldokument. Vi har länge varit i energisystem branschen med att återställa vattenburna kyl/värmesystems energieffektivitet, och skapat stora miljö och kostnadsekonomiska vinster (i upp till 20%) som följd.

Då andra entreprenörer såg möjligheten att byta ut stammar och UC i fastigheterna, rengör CleanSys  kylsystem / värmesystemen. Rena system är mindre kostsamma.

Du har kanske fått höra att du behöver en ny Undercentral? Då föreslår vi en kostnadsfri kontroll/provtagning istället. Inget att förlora, allt att vinna.
I kontrolldokumentet avgör vi tillsammans vad som behöver rengöras. Ett dokument från oss är dessutom en klok avgiftsfri investering i framtiden.

Felanmälningar är ett minne blott, när systemet rengjorts med CleanSys. Driftskostnaden minskar drastiskt på fastigheten.

Kontakta oss redan idag för en fri kontroll av ditt värmesystem eller kylsystem. Kostnad kan tillkomma.

Tekniker Thomas Rosenhoff direkt 0791 - 00 01 27
Som rengjort energisystem för flertalet av de stora aktörerna och fastighetsägarna från Stockholm ner till Malmö.
(IKEA, ICA, Newsec, Wallenstam, Corem, Sigillet, Lunds Universitet, Kungsleden, Hufvudstaden, Europeiska Motor m.m.)

CleanSys har specialiserat sig på kemikaliefri vätskebehandling i fastigheters värmesystem. CleanSys metod är unik då den rengör och optimerar systemet till sin optimala kapacitet. Utan några kemikalier eller elektromagnetiska grunkor. CleanSys använder mekanisk rengöring och installerar en riktig avgasare. Vento V Connect Avgasaren tar bort allt syre och övriga gaser i värmesystemen. Den tar även bort luftfickor i radiatorer (inga andra metoder gör detta), att lufta radiatorer/element är då ett minne blott.

Vi analyserar besiktigar ert värmesystem Brf:en får ett analysprotokoll.Som visar Ert systems skick.

Vi tar bort alla orsaker somMagnetit, Bakterier, SyreNi får ett optimerat system

Upp till 20% besparing påBrf:ens EnergikostnadenSparar även på driftkostnaden

Det finns flera metoder som rengör värmesystem: Med Kemikalier | Försämrar vätskans egenskaper att leda värmen.Ersätter problemkällan med en annan och skadar komponenter Med elektromagnet | Tar ej bort syre och luftfickor samt stor kostnad.Tar inte bort problemkällan mer som ett plåster på såret metod Mekanisk rengöring och med Vento C Connect | Ger tillbaka optimala systemvätskan. Tar bort källan och håller systemet på optimal nivå förlänger systemkomponenterna med 20-30 år

Utan avgasare massor av syre

Alla värmesystem läcker in luft/syre igenom rör, ventiler och pumpar, 0,1 mg/l och dygn. Syret skapar korrosion och beläggningar i värmesystemet. Detta bildar i sin tur magnetit (svart sörja) i värmesystemet som har en slipande effekt på ventiler och pumpar. I vissa system bildas det microbubblor som lägger sig som en skyddande hinna i värmeväxlaren och radiatorerna (fouling). Denna hinna av bubblor isolerar värmen från att värma upp vätskan, 1 mm bubblor isolerar som 16mm koppar i systemet. 

Pengar tillbaka till medlemmarna

Förlänger värmesystemet och dess komponenter med mer än 20 år till. Ger föreningen en kostnadsbesparing på upp till 25%. Inomhusklimatet upplevs som mer komfortbelt. Slut med all luftning av elementen. Oljuden i rörsystemen och radiatorerna försvinner. Inga fler kostnadskrävande akuta serviceåtgärder. Inga utbytta rörstammar eller komponenter. Fastigheten får ett miljöeffektivt värmesystem. Bättre miljöaspekter 'inomhus klimat' och 'energi'.

Fortsätt läsa

20% => i Besparingar

Här skall jag försöka förklara varför en energieffektivisering av värmesystemet eller kylsystemet och deras värmeväxlare VVX bör utföras.

Värmesystem och kylsystem fylls i dag på med vattenledningsvatten som är i praktiskt taget mättat tillstånd med kväve och syre. Syret och kvävet i den luft som befinner sig i systemen efter påfyllningen absorberas delvis av cirkulationsvattnet på grund av det stigande trycket. Syret korroderar och kvävet orsakar avluftningsbehov. (syret måste ner till under 0,3 mg/l). 
Diffusionskoefficienten på ett system ligger på 0,1 mg/l per dygn som läcker in i systemvätskan. Avgasaren måste alltså vara fast installerad.

Diffusion i rörledningar

Jag vill visa att med energieffektivisering kan värmesystem och kylsystem avgasas snabbt och enkelt till nästan helt gasfritt, så att de fungerar utan luftproblem även på längre sikt. Detta inkluderar även injustering av radiatorsystemet. När injusteringen görs på bästa möjliga sätt och systemet fungerar utan luftproblem kan energianvändningen i byggnader optimeras, vilket är den allmänna strävan inom EU.

Syftet med energieffektiviseringen är att visa CleanSys koncept som innebär att genomförandet av injusteringen kan underlättas och det önskade slutresultatet (jämn rumstemperatur, tyst radiatorsystem, bättre avkylning av fjärrvärme, besparingar) kan nås.

Vid renoveringar av värmesystem byts normalt avstängnings-, stamreglerings- och radiatorventiler.
Påfyllning av radiatorsystem är således en nödvändighet, precis som vid nybyggen.
Den fria luften avluftas från radiatorerna samtidigt med påfyllningen. Fysikalisk lagbundenhet (Henrys lag) i kombination med stora lokala tryckskillnader och stora tidsberoende temperaturskillnader, vilka oundvikligen förekommer i radiatorsystem, förorsakar dock att radiatorsystem måste avluftas flera gånger.
I kylsystem är temperaturvariationerna inte så stora som i värmesystem. Dock anser många i branschen att luftproblem i kylsystem är ännu svårare än i värmesystem. Detta beror kanske på det att t.ex. kylbalkarna är vanligtvis placerade ovanpå nedsänkta tak och det är således svårare att avlufta kylbalkar än radiatorer.

En möjlighet att lösa luftproblem är att försöka avskilja luft från cirkulationsvattnet i värmecentralen. För dessa ändamål finns på europeiska marknader två olika typer av luftavskiljare. Så kallade mikrobubbelavskiljare (verkningslösa idag) som installeras i huvudledningen efter värmeväxlaren eller pannan. Om luftproblem av någon anledning förekommit i höghus radiatorsystem kopplade till fjärrvärme har en mikrobubbelavskiljare enligt mina erfarenheter inte löst problemet, då tillverkarna i Europa har mycket pannanläggningar där de då fungerar bättre, men inte i nordiska fjärrvärmesystem.

Bästa avgasarna på marknaden

Under de senaste 15 åren har flera företag i Europa börjat tillverka så kallade undertrycksavgasare, i vilka undertrycket skapas med hjälp av en pump. Enbart ett fåtal klarar av att få ner gaserna till godtagbar nivå. De med bästa tekniken är Vento V Connect som klarar ner till i bästa fall 0,1 mg/L och TTM NoXygen som klarar ner till i bästa fall 0,7 mg/L. Spirovent Superior klara tyvärr inte under 1 mg/L, och är ingen godtagbar avgasare. De andra med olika namn klarar inte att hålla ett system gasfritt och kostar väldigt mycket för lite hjälp. (min erfarenhet).

Värmesystem och kylsystem fylls normalt på med vattenledningsvatten som innehåller mycket kväve och syre. Därtill kommer den fria luft som börjar absorberas av vattnet efter påfyllningen på grund av det stigande trycket. Om vi önskar reducera gaskoncentrationen i vattnet är det effektivaste sättet att använda en av dessa undertrycksavgasare.

Begreppet tryck är särskilt centralt vid dimensionering och underhåll av radiatorsystem. I VVS-sammanhang (VVS: värme, vatten och sanitet) avses med trycket vanligtvis ett värde över det atmosfäriska trycket. I fysiken (t.ex. tillståndsekvationen eller Henrys lag), avses med trycket naturligtvis ett absolut värde. I detta arbete betyder trycket alltid det absoluta trycket. Undantag till detta utgör vissa betraktelser i vilka det är ändamålsenligt att använda begreppet övertryck.

 

 Enligt Henrys lag är gasens löslighet i en vätska direkt proportionell mot gasens partialtryck. Henrys lag framställs i detta arbete i följande form:

x pd  /
H

där x är gasens molandel i vätskan i jämviktsläget, H är Henrys konstant och p gasens partialtryck vid vätskeytan, vilket fås genom att de andra gasernas partialtryck och ångtryck i vätskans temperatur subtraheras från det totala trycket.

 

Kvävets molandel i atmosfären är cirka 78 % och syrets cirka 21 %. Om vi beräknar den maximala mängd kväve och syre som vatten kan absorbera från atmosfären ska deltrycken för kväve och syre således beräknas ur följande samband: = -

 


pN2 = = 0.78( pa  pv )


pO2    0.21( pa pv )

 

Henrys konstanter för syre och kväve när de löser sig i vatten samt ångtrycket och densiteten för vatten visas i följande tabeller.

 

H

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

45 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

 

02

2,91

3,27

3,64

4,01

4,38

4,75

5,07

5,35

5,63

5,88

6,29

6,63

6,85

6,99

 

N2

5,97

6,68

7,38

8,04

8,65

9,24

9,85

10,4

10,9

11,3

12,0

12,5

12,6

12,6

Densitet (kg/m³) och ångtryck (kPa) för vatten vid olika temperaturer

 

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

45 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

 

Kg/

999,8

999,7

999,0

998,2

996,9

995,6

993,9

992,2

990,2

988,2

983,2

977,8

971,8

965,3

 

Kpa

0,87

1,22

1,70

2,33

3,16

4,24

5,62

7,37

9,58

12,33

19,92

31,16

47,36

70,11

Dffusionen av kväve i vattnet är mycket trög om vattnet är i orört tillstånd. Samma sak gäller också syre. Det lönar sig således att efter påfyllning av systemet avlufta den fria luften i radiatorerna i lugn och ro innan pumpen startas. På det viset minimeras framtida luftproblem (för hög kvävekoncentration i vattnet) och även korrosion. Syre som finns i den fria luften diffunderar i cirkulationsvattnet och oxiderar metalliska ytor i radiatorsystemet.

Kväve som är en invert gas, förorsakar inga kemiska reaktioner i radiatorsystem. Kvävet är dock i första hand upphovet till de kända luftproblemen luftfickor och oljud i rör samt fouling (microbubblor).
Av föregående framgår att det är ytterst viktigt att kvävekoncentrationen i cirkulationsvattnet är tillräckligt låg för att systemets problemfria funktion ska vara garanterad. Teknik för mätning av kvävekoncentrationen i vatten finns men är väldigt dyr och svårhanterlig. 

 Analys av värmesystem fastigheter

Ledningarna och komponenterna i ett kylsystem är vanligtvis tillverkade av ädlare material än i ett radiatorsystem. Syre försvinner möjligtvis inte så snabbt från kylsystem. Cirkulationsvattnets maximala temperatur i ett kylsystem är också avsevärt lägre än i ett radiatorsystem, vilket naturligtvis underlättar situationen.

Värmesystem och kylsystem skall först rengöras från beläggningar och magnetit innan en avgasare installeras och/eller vätskan måste bytas p.g.a aggressivt vatten (olika ämnen i systemet) som fräter ner systemkomponenter. Även olika bakterier gör vätskan obrukbar och den måste bytas ut.

Beställ en kostnadsfri analys av ditt värmesystem eller kylsystem för att se om din fastighet är energieffektiv. Protokoll skickas med alla uppgifter om Syre, pH värdet, Ledningsförmåga, Bakterier och Magnetit m.m.
Tel: 0791 - 00 01 27
Eller på vår kontaktsida

Fortsätt läsa

Webb Trafik

0.png7.png8.png3.png7.png
Idag1

Besöksinfo

 • IP: 54.81.69.220
 • Browser: Unknown
 • Browser version:

Vem är online

1
Online

2019-07-20
Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.
Mer information Acceptera Neka